எனக்கு தழிழ் விளக்கத்துடன் ubuntu வை எவ்வாறு மாற்றி அமைக்க முடியும் என தர 
முடியுமா.மாற்றும் போது புதிய software,themes.logo.wallpaper சகலவற்றையும் மாற்றி 
அமைக்க கூடியதாக தர முடியுமா

                     
-- 
Ubuntu-l10n-tam mailing list
Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam

அவர்களுக்கு பதிலளிக்க