நிகழ்வறிக்கை: http://ubuntu-tam.org/?p=17

--

ஆமாச்சு

--
Ubuntu-l10n-tam mailing list
Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam

அவர்களுக்கு பதிலளிக்க