இந்திய லினக்ஸ் பயனர் குழு , சென்னை - ஆகஸ்ட் 2013 சந்திப்பு

நாள் - 10.08.2013 , 3.00 - 6.00 PM
இடம் -
Classroom No 1,
Aero Space Engineering,
Near Gajendra Circle,
IIT Madras.Link for the Map: http://bit.ly/iitm-aero


உரை தலைப்புகள்:
1. Introduction to R Programming Language
2. Intro to FreeTamilEbooks Project
3. Intro to GStreamer - Open Source Multimedia ToolKit

அனுமதி இலவசம். அனைவரும் வருக.

முழு விவரங்கள் இங்கே :
http://ilugc.in/content/ilugc-monthly-meet-august-10-2013/


-- 
Regards,
T.Shrinivasan


My Life with GNU/Linux : http://goinggnu.wordpress.com
Free E-Magazine on Free Open Source Software in Tamil : http://kaniyam.com

Get CollabNet Subversion Edge :     http://www.collab.net/svnedge-- 
Regards,
T.Shrinivasan


My Life with GNU/Linux : http://goinggnu.wordpress.com
Free E-Magazine on Free Open Source Software in Tamil : http://kaniyam.com

Get CollabNet Subversion Edge :     http://www.collab.net/svnedge
-- 
Ubuntu-l10n-tam mailing list
Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam

அவர்களுக்கு பதிலளிக்க