1. Maca peta Jawa Barat nu nyieunna Walanda, renyek laleutik aksarana, kudu 
make suryakanta, jadina lieur.
Neangan ngaran tempat nu kira-kira aya pakaitna jeung Panday. Cek legena 
neangan toponimi hiji daerah nu aya kasang tukangna jeung panday.
Nu kapanggih kakara dua nyaeta Kandang Wesi jeung Gunung Papandayan. Kandang 
Wesi cenah mah aya pakaitna jeung carita Ciung Wanara, ari Gunung Papandayan, 
pedah eta ngarana ngaharib-harib kecap Panday. Mukaan Kamus Jonathan Rigg, enya 
cenah Papandayan teh asal kecapna Panday. Bisa kajudi ari kituna mah apan di 
Gunung Papandayan teh gunung nu aktif keneh, didinya loba sumber panas, bisa 
jadi aya parapen. Tina obrolan jeung nu ngarti kana panday, Empu atawa Panday 
neangan tempat keur gosali teh pasti nu aya sumber seuneu jeung sumber cai. 
Sedengkeun di Papandayan apan kawah leutik mah kalan-kalan pindah tempat, 
hartina didinya loba sumber panas, ngan duka teuing ari parapen mah, parapen 
(perapian) teh sumber seuneu alam. Parapen di Papandayan teu loba kacatur, duka 
teuing dina jaman baheula mah. Jeung deuih can manggihan carita mitos nu aya 
sabudeureun Papandayan ngeunaan panday, iwal ti ngaranna bae.
Susuganan ieu mah, aya baraya nu sok upruk aprak heug apal ngaran tempat nu aya 
pakaitna jeung panday, bejaan sim kuring, kumaha caritana.

2. Maca buku Gandasari jilid ka opat, aya carita panday, ngan teu loba nu bisa 
diguar da eta mah buku baceun barudak taun limapuluhan, ngan aya kecap irungan 
jeung cangkorah. Irungan nyaeta pipah nu nuluy tina ububan, nu asup kana 
parapen, siga songsong meureun. Ari cangkorah nyaeta wadah cai, wanguna siga 
lisung paranti nyeos beusi beunang meuleum, meureun paranti nyipuh sangkan 
beusi jadi leuwih boga kandungan karbon nu leuwih, jadi tambah teuas, tambah 
seukeut, teu babari mintul. Hanjakalna dikotektak dina Kamus basa Sunda bet teu 
manggih kecap irungan jeung kecap cangkorah nu hartina kitu. Dina Kamus 
Danadibrata aya kecap cangkoreh, tapi leuwih deukeut kana nyangkoreh sare, lain 
ngaran wadah paranti nyipuh. Ari ngaran lembur Cangkorah mah aya disabudeureun 
Cimahi atawa Padalarang deukeut ka Batujajar, tapi nanya ka urang dinya ge siga 
nu pungak pinguk naon hartina Cangkorah. 
Susuganan deui bae, lantaran baraya di Kusnet mah loba nu apal kana basa 
wewengkon, cik lamun nimu kecap eta naon hartina.

3. Leuweung Sancang, kakoncara geueuman, pikasieuneun, mun asup ka dinya komo 
bari jeung sompral, cenah sok kapahung, asana kungsi kabaca dina buku Onom 
Jeung Rawalakbok Danadibrata (rada poho deui, keur diteangan bukuna). Geuning 
didinya teh cenah loba bahan bijih beusi, malah beja ti Kang AIS (jurnalis ti 
pakidulan) ayeuna teh keur loba diparebutkeun papada hayang meunang ijin ngali 
bijih besi didinya. Sigana mitos geueuman didinya teh ngahaja dijieun ku 
karuhun baheula sangkan teu kaaprak ku rahayat, lantaran didinya sumber bijih 
besi keur bahan nyieun pakarang karajaan. Alus pakarangna lantaran aya panday 
domas, loba pakarangna lantaran loba sumber bijih besi, loba pakarang kuat 
militerna, nepi ka Majapahit nu kaitung ofensif ge teu wasa ngaranjah ka Sunda.
Cek sababaraha carita, sapanjang basisir kidul Jawa barat teh beunghar ku bijih 
besi, susuganan deui bae, baraya Kusnet aya nu apal dimana bae eta teh. 

Hatur nuhun nun.

MSasmita
http://rumahbacabukusunda.blogspot.com 


 

Kirim email ke