Dear team,

I am having issue with connecting Tableau 10.1 to Apache Drill (1.8.0) 6 node cluster. I installed MapR ODBC Driver 32-bit on my Windows 64-bit machine, configured driver and test connection with ZooKeeper quorum and without quorum (direct connection). Connection succeeded and Drill Explorer
connection succeeded.

The problem is connecting Tableau to Drill cluster. After selecting ODBC connection from Tableau and providing all the connection data for ZK quorum or direct drillbit connection, Tableau is rising error:

"
# The protocol is disconnected!
# Unable to connect using the DSN named "MapR Drill". Check that the DSN exists and is a valid connection.
"

DSN name exists and works well. Tableau TDC file is also installed. ZK hostnames and all the other Drill cluster hostnames, including their IP addresses are saved in drivers/etc/hosts file on local machine. Drill cluster is running
smoothly.

I will appreciate any help.

Regards,
Tomislav

--


*----- Izjava o odricanju odgovornosti -----*

*Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove poruke je zabranjeno. Poslovna inteligencija d.o.o. ne preuzima odgovornost za sadržaj ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Poslovne inteligencije d.o.o. S obzirom na nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, Poslovna inteligencija d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih problema. Poslovna inteligencija d.o.o zadržava pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail poruka koje se šalju iz Poslovne inteligencije d.o.o. ili u nju pristižu.*

*----- Disclaimer -----*

*This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or confidential information. Please do not read the message if you are not its designated recipient. If you have received this message by mistake, please inform its sender and destroy the original message and its attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use, distribution, reproduction or publication of this message is forbidden. Poslovna inteligencija d.o.o. is neither responsible for the contents of this message, nor for the consequences arising from actions based on the forwarded information, nor do opinions contained within this message necessarily reflect the official opinions of Poslovna inteligencija d.o.o. Considering the lack of complete security of e-mail communication, Poslovna inteligencija d.o.o. is not responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail message with a virus or other malicious program, unauthorized interference, erroneous or delayed delivery of the message due to technical problems. Poslovna inteligencija d.o.o. reserves the right to supervise and store both incoming and outgoing e-mail messages.*

Reply via email to