Chào bạn,

Tuan Nguyen a écrit :

Sau đó tôi tiềm ở trang vietfun.com và tìm link to X-UNIKEY 0.9.2, đọc
và installere utf8 fonts,    i18n, enviroments etc
(http://vietunicode.sourceforge.net/howto/fontlinux.html) . Thử cách
đánh VNI, Telex, utf8 etc, different combinations, but still a1 or aa
in steady of á3 or â.
Kinh nghiệm của tôi (dưới Debian) là phải cài đặt các Truetype fonts của Microsoft, gọi là msttcorefonts thì mới hiển lên và in tiếng Việt dưới Linux. Về việc gõ tiếng Việt với X-Unikey trong môi trường đồ họa Linux, phải khởi động X-Unikey trước các phần mềm ứn dụng thì mới gõ được tiếng Việt. Trong script khởi động X Window thì phải khởi động X-Unikey trước các phần mềm khác của môi trường đồ họa. Anh quản trị mạng ở cơ quan tôi bảo thế và đã làm như thế (tôi thì không biết cách làm, chỉ biết dùng).

Một vài thông tin bổ ích về msttcorefonts:

http://www.kuznetsov.uklinux.net/linux-msttcorefonts.php

http://corefonts.sourceforge.net/

Chúc mạnh khỏe và kiên trì hơn ;-)

--
M. Vu Do Quynh
Agence universitaire de la Francophonie, Bureau Asie Pacifique
Responsable, Centre d'Accès à l'Information scientifique et technique (CAI)  de 
Hanoi
08 rue Tran Hung Dao, Hanoi, Vietnam
Tél: +84-4-9331070 ; Télécopie: +84-4-8247383
Sites de toile: http://www.vn.refer.org/


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho