Chào các bạn :)

On 13/11/2006, at 6:31 PM, Nam Nguyen wrote:

Bạn vui lòng download bản thử nghiệm 2.1 tại
ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/ OOE680_m2/Build-1

Bạn xem cũng trang tạm thời của dự án Việt hoá OpenOffice:

http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:ooovipt

Chị Clytie và bác Pierre xem xem sửa trang web chính lại như thế nào để bỏ
các liên kết chết đi thì hay quá.

Chị rất vui lòng thấy sự đóng góp nào của Pierre. :)

Lúc này, vấn đề [1] truy cập kho viOOo của chị chưa được xử lý. Không biết cần làm gì nữa. Vì chị chưa có khả năng truy cập kho, và Quỳnh chưa quen với khả năng điều khiển mã nguồn, nếu chị cập nhật trang Mạng viOOo, Nam có thể tải lên không?

Chị đã đợi giành được quyền truy cập, nhưng mà chưa.

Ồ, quá nhiều việc cần làm, so với quá ít thời gian !

Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN

[1] http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=70701


Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho