Chào các bạn :)

Bản xây dựng OOE680_m4 [1] rất có thể sẽ trở thành ứng cử phát hành (release candidate: RC) của OpenOffice 2.1 mà sẽ được phát hành vào ngày 5, thắng 12 năm nay.

Trong thủ tục phát hành, phiên bản RC thường không cho phép nhiều thay đổi. Vì vậy khuyên bạn thử nghiệm phiên bản này, để bắt càng nhiều lỗi quan trọng càng có thể trước khi phát hành.

Sau khi phát hành, bạn vẫn còn có thể thông báo lỗi, mà sẽ được sửa chữa trong bản phát hành kế tiếp (v.d. 2.1.1). Nhưng mà đối với phiên bản 2.1, đây là dịp gần cuối cùng.

Bạn theo dõi trang tải xuống nhé. [1] Một khi bản xây dựng mới được tải lên, chị cập nhật trang này. Nơi Mạng của dự án chúng tôi [2] cũng chỉ tới nhiều tài nguyên có ích, gồm tài liệu hướng dẫn OpenOffice bằng tiếng Việt.

Chúc bạn thử nghiệm vui vẻ. :)

Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN

[1] http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

[2] http://vi.openoffice.org/


Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho