On 21/12/2006, at 6:51 PM, Vu Do Quynh wrote:

Hôm nay các siêu liên kết đến các gói ngôn ngữ vi cho OpenOffice.org 2.1.0 Windows dẫn đến lỗi sai 404 (Not found) từ trang
http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

Xin lỗi các bạn. Chị quên thay đổi một con số khi sửa đổi liên kết (linux.cz) để lấy phiên bản mới hơn. Sửa rồi.

Liên kết ở oootranslationservices không còn hoạt động lại. Chị đã thay thế nó bằng liên kết tới máy nhân bản khác.

Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN


Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho