Chào các bạn :)

Chị đã dịch những hướng dẫn về cách chạy testtool trên Windows (XP) và Linux (Fedora Core 6) và để vào wiki OpenOffice.org:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Testtool_WinXP
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Testtool_FD6

để làm cho dễ hơn tiến trình QA trong dự án này. :)

Nếu bạn chạy hệ thống Windows hay Linux khác, rất có thể điều chỉnh những hướng dẫn này để thích hợp với cấu hình của bạn. Không thì thông báo ở đây: chúng ta sẽ quyết định.

Chúc bạn thử ra vui vẻ. :)

Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN


Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho