Chào các bạn :)

Tiếc là chị đã phải mất toàn bộ thời gian khi cố gắng phát hành OpenOffice.org 2.1 Việt, không có rảnh dịch tập tin hay cập nhật trạng thái dịch !

Nhưng mà bản dịch là trung tâm của dự án này. Những mục đích gồm việc cập nhật bản dịch hiện thời (sửa các lỗi, dịch các chuỗi mới) và dịch phần trợ giúp. Cũng có một số mục bên ngoài tập tin giao diện: mẫu, định dạng và tốc ký. Chúng ta cũng đã dịch tài liệu hướng dẫn, trang Mạng và trang wiki.

Thực sự chúng ta đã làm rất nhiều trong thời gian bị hạn chế. :)

Mặc dù OpenOffice.org 2.1 Việt mới được phát hành cho OSX và Windows, vẫn còn được phát hành cho Linux, ngày hết hạn đệ trình bản dịch cho OpenOffice.org 2.2 là ngày 18, tháng này !

Rất tốt là một số yêu cầu mạnh mẽ (gồm yêu cầu của chị ;) ) đã gây ra dự án OpenOffice.org chính kéo dài khoảng thời gian giữa hai lần phát hành ra thành _sáu tháng_ sau khi phát hành phiên bản 2.2. Ba tháng không đủ để làm xong toàn bộ tiến trình QA và phát triển bản dịch.

Trong trường hợp này, chúng ta sẽ hoãn mục đích dịch phần trợ giúp tới phiên bản 2.3. Cho phiên bản 2.2, chúng ta sẽ cập nhật bản dịch của giao diện, đệ trình các sự sửa lỗi nhỏ như phím tắt cùng chữ trong trình đơn.

Chị đã cập nhật bản dịch cho phiên bản 2.2, và sửa các lỗi đã tìm trong các chuỗi dịch cho giao diện. Nếu bạn tìm lỗi thêm, gửi sớm cho chị để thực hiện trong phiên bản 2.2. ;)

Trên Pootle, bản dịch trợ giúp tiếp tục tăng lên. Lúc này có 5724 từ đã dịch. Phần trợ giúp rất lớn, nhưng mỗi chuỗi đã dịch là một chuỗi thêm sẽ hiển thị bằng tiếng Việt trong OpenOffice.org (v.d. mẹo công cụ và Trợ Giúp). Chị sẽ hỏi bao nhiều từ phải dịch để đệ trình phần trợ giúp trong bản phát hành.

Mỗi chuỗi dịch có ích. Khi bạn có năm phút nghỉ, dịch một chuỗi trên Pootle nhé. :)

Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN


Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho