Máy tôi có cài Fedora Core 6( cài full tất cả các gói). Tôi muốn sử dụng giao 
diện tiếng Việt trong openoffice. Tôi đã down gói langpack_vi trong trang web 
openoffice.org và du`ng lệnh rpm -ivh *.rpm để cài gói trên.Xong tôi chưa biết 
cách làm thế nào để enable giao diện tiếng Việt. Làm ơn hướng dẫn tôi sử dụng 
gói phần mềm trên. Xin cảm ơn rất nhiều!


 
____________________________________________________________________________________
We won't tell. Get more on shows you hate to love 
(and love to hate): Yahoo! TV's Guilty Pleasures list.
http://tv.yahoo.com/collections/265 

Trả lời cho