Chào các thành viên :)

Nhà phát triển OpenOffice.org đã đáp ứng thông báo lỗi số 8162 [1]:

Hãy thử như theo :

1. Chọn đoạn văn chứa hộp màu trắng trống, sao chép và dán vào ứng dụng khác (v.d. Notepad ?) trong đó bạn CÓ PHẢI gõ ký tự Đ.

Kết quả là gì?

2. Dán đoạn văn đó vào OpenOffice.org Writer, rồi chuyển đổi phông: chữ Đ hiển thị đúng trong một số phông khác phải không?

3. Thử thay đổi phông cho phần trợ giúp: xem các tập tin *.css trong thư mục « đường_dẫn_cài_đặt/help/vi ».

Có lẽ phông mặc định cho phần Trợ giúp đã được đặt sai.

Xin hãy trả lại kết quả. :)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

[1] http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=81602Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho