Tôi tự trả lời. ;)

On 15/09/2007, at 11:39 PM, Clytie Siddall wrote:

3. Thử thay đổi phông cho phần trợ giúp: xem các tập tin *.css trong thư mục « đường_dẫn_cài_đặt/help/vi ».

Có lẽ phông mặc định cho phần Trợ giúp đã được đặt sai.

Dù OpenOffice.org Việt 2.3 hiển thị phần Trợ giúp cho đúng trên hệ điều hành Mac OSX, tập tin « default.css » trong đường dẫn Help chứa:
___
/*
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+             OPENOFFICE.ORG 2.0 HELP         +
+             DEFAULT STYLESHEET            +
+              WESTERN LANGUAGES            +
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+ LAST CHANGES: 15-NOV-2004                     +
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
*/


body, p, h1, h2, h3, h4, h5, h6, .listitem, .listitemintable, .tablecontent, .tablecontentintable { font-family: "Bitstream Vera Sans",Arial,Helvetica,Lucida,Geneva,Helmet,sans-serif,"Andale Sans UI","Arial Unicode MS","Lucida Sans Unicode",Tahoma; }

.code, .codeintable, .example, .exampleintable, .literal, .literalintabl e, .path, .pathintable { font-family: "Bitstream Vera Sans Mono",Cumberland,"Courier New",Courier,"Lucida Sans Typewriter","Lucida Typewriter",Monaco,Monospaced; margin-top: 1pt; margin-bottom: 1pt;}

<cắt>
___

Phông Bitstream Vera không hiển thị đẹp các ký tự tiếng Việt. Trên trang chọn phông mặc định cho mỗi ngôn ngữ (ở FreeDesktop [1]), chúng ta đã chọn hai phông của gói Deja Vu [2], rồi các phông của gói URWVN [3] (cả hai gói phông GPL nên có thể được phát hành tự do cùng với phần mềm).

Tôi đã yêu cầu hướng dẫn về cách đặt phông thích hợp để hiển thị phần Trợ giúp trong OpenOffice.org.

[Trên Mac OSX, phông hiển thị tiếng Việt đẹp nhất là Lucida Grande, nhưng nó không phải phông tự do (có sẵn với hệ điều hành).]

from Clytie

Vietnamese Free Software Translation Team
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

[1] http://wiki.freedesktop.org/wiki/Software/Fonts

[2] (các hệ thống Linux rất có thể có sẵn) http:// dejavu.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

[3] http://freshmeat.net/projects/urwvn/

Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho