Chào Tiểu Ban
Tôi xin hỏi :
- Tại sao khi phần mềm này thì các chữ ư của font VNtime đều bị lỗi có gì khắc 
phục việc này không?
- Trong bảng tính khi dùng ghi chú đầu dòng của các trang thì sử dụng như thế 
nào? để nó như sheet - View của MS office vậy.
Cám ơn.
      ____________________________________________________________
Nước nào thường cho nhiều học bổng du học?
Khám phá tại Yahoo! Hỏi & Đáp
http://vn.answers.yahoo.com

Trả lời cho