HLD Vuong <[EMAIL PROTECTED]> a écrit :

Một trong những phần mềm mã nguồn mở mạnh như:
Abiword cũng có chức năng Change Case cơ bản rất mạnh
Vậy mà OpenOffice lại tệ quá tính năng change case dễ viết, lập trình vậy mà đưa vào thành hiệu ứng "quái gỡ" làm bực mình. Tại sao không đưa change case vào trình đơn như Abiword hoặc Microsoft Word đã làm !!!?

Để thực hiện chức năng "Case Title" chẳng hạn, cách làm như sau:

Cách thứ nhất:
Chọn câu để thực hiện chức năng.
Mở thực đơn "Format" (Định dạng).
Chọn thực đơn phụ "Character..." (Kỹ tự...)
Trong hộp thoại, chọn thực đơn bên phải "Effects" (Hiệu ứng) và chọn "Title
characters" (Tựa đề)

Cách thứ nhì (hiệu quả hơn):
Tạo một style kiểu đoạn văn (paragraph) mới, căn cứ vào kiểu paragraph định dùng cho tựa đề (ví dụ Title) với một tên mới (ví dụ "Title-ChuHoa") trong cửa sổ Stylist (F11) với các chứ năng trên trong thẻ "Hiệu ứng" (Font effects) của paragraph ví dụ "Title-ChuHoa) để áp dụng style đó khi cần thiết.

Nói chung, phải nhớ rằng thế mạnh của OpenOffice.org là dựa vào các chứ năng Style (như cách định dạng các trang web).--

Agence universitaire de la Francophonie - Bureau Asie-Pacifique


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho