On 27/05/2008, at 10:59 AM, Hung Nguyen Vu wrote:

2008/5/27 Minh Ngoc Le <[EMAIL PROTECTED]>:
Khi tìm kiếm trong phần trợ giúp OpenOffice thì chức năng tự động hoàn tất (autocomplete) khiến Unikey bỏ dấu ko chính xác. Chẳng hạn gõ chữ "dấu" thì
sẽ như thế này:

 1. gõ "da"
 2. gợi ý hiện ra: "da*nh sách*" chẳng hạn
 3. gõ tiếp ký tự a, nhận được: "daâ"

Rất phiền toái!

Bug confirmed.

Đây là sự không tương thích sửa Unikey và OO help.

Đề nghị:

Turn off chức năng autocomplete trong

OO-> Help -> Chỉ mục

Please report to OO dev team.


Để thông báo lỗi phần mềm này, chúng ta cần thêm thông tin.

1. Cả hai Mình và Hùng đã gặp lỗi này không?
2. Trên hệ điều hành gì?
3. Dùng bản xây dựng OpenOffice.org nào?
4. Dùng phiên bản Unikey nào?
5. Để chứng minh lỗi này, cần theo những bước nào?
6. Khắc phức là tắt chức năng tự động điền nốt phải không?
7. Có ý kiến về nguyên nhân của lỗi này không?

Mỗi báo cáo lỗi phải chứa thông tin về hệ điều hành, bản xây dựng OpenOffice.org, phiên bản của phần mềm khác cũng bị ảnh hưởng, những bước cần làm để sao lại lỗi đó, bất cứ khắc phục nào, và nguyên nhân đã biết hay đoán.

Nếu bạn cung cấp các thông tin này, bạn hay tôi có thể thông báo lỗi này. :)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho