Vào 17:02 Ngày 27 tháng 5 năm 2008, Clytie Siddall <[EMAIL PROTECTED]>
đã viết:

>
> On 27/05/2008, at 10:59 AM, Hung Nguyen Vu wrote:
>
> 2008/5/27 Minh Ngoc Le <[EMAIL PROTECTED]>:
>>
>>> Khi tìm kiếm trong phần trợ giúp OpenOffice thì chức năng tự động hoàn
>>> tất
>>> (autocomplete) khiến Unikey bỏ dấu ko chính xác. Chẳng hạn gõ chữ "dấu"
>>> thì
>>> sẽ như thế này:
>>>
>>> 1. gõ "da"
>>> 2. gợi ý hiện ra: "da*nh sách*" chẳng hạn
>>> 3. gõ tiếp ký tự a, nhận được: "daâ"
>>>
>>> Rất phiền toái!
>>>
>>> Bug confirmed.
>>
>> Đây là sự không tương thích sửa Unikey và OO help.
>>
>> Đề nghị:
>>
>> Turn off chức năng autocomplete trong
>>
>> OO-> Help -> Chỉ mục
>>
>> Please report to OO dev team.
>>
>
>
> Để thông báo lỗi phần mềm này, chúng ta cần thêm thông tin.
>
> 1. Cả hai Mình và Hùng đã gặp lỗi này không?
> 2. Trên hệ điều hành gì?
> 3. Dùng bản xây dựng OpenOffice.org nào?
> 4. Dùng phiên bản Unikey nào?
> 5. Để chứng minh lỗi này, cần theo những bước nào?
> 6. Khắc phức là tắt chức năng tự động điền nốt phải không?
> 7. Có ý kiến về nguyên nhân của lỗi này không?
>
> Mỗi báo cáo lỗi phải chứa thông tin về hệ điều hành, bản xây dựng
> OpenOffice.org, phiên bản của phần mềm khác cũng bị ảnh hưởng, những bước
> cần làm để sao lại lỗi đó, bất cứ khắc phục nào, và nguyên nhân đã biết hay
> đoán.
>
> Nếu bạn cung cấp các thông tin này, bạn hay tôi có thể thông báo lỗi này.
> :)
>
> Clytie
>
> Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
> http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n
>  - Thông số máy của tôi:
   - Windows XP SP2
   - OO 3.0.0 Beta
   - Unikey 4.0 RC1
  - Các bước thực hiện như đã nói trong thư đầu.
  - Cách khắc phục khác là sử Unikey nhưng không khả thi.
  - Nguyên nhân thì chịu.

Mong lỗi này sớm được khắc phục :-)

Trả lời cho