Chào các bạn :)

Dự án Việt hoá OpenOffice.org có một trang Web mới về chức năng kiểm tra chính tả:

http://vi.openoffice.org/about-spellcheck.html

Trước đó, trang này nói « Hiện thời không có chức năng kiểm tra chính tả ». Nhưng nó không còn đúng lại.

Cài đặt từ điển chính tả tiếng Việt vào chương trình OpenOffice.org nhé. Xem hướng dẫn ở địa chỉ trên. :)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho