Bản này có những thay đổi gì?

1. Chức năng?
2. Bugfixes?
3. Bản dịch tiếng Việt?


2008/7/3 Clytie Siddall <[EMAIL PROTECTED]>:

> Chào các thành viên và người dùng :)
>
> http://vi.openoffice.org/about-downloads.html
>
> Linux:
>    Bản xây dựng DEV300_m22 (dm22) đã được tải lên máy phục vụ cộng
> đồng. Bản này nên bao gồm một số sự sửa chữa lỗi dịch nhỏ, và một số sự sửa
> chữa lỗi phần mềm mới. Có cả hai bản đầy đủ và gói ngôn ngữ.
>
>
> Linux, Windows, Solaris:
>    Gói ngôn ngữ BEB300_m2 (3.0b2rc1) cũng đã được tải lên máy phục vụ
> Sun: công ty Sun chỉ xây dựng gói ngôn ngữ. Bản này nên bao gồm một số sự
> sửa chữa lỗi phần mềm mới: nó là một bản ứng cử phát hành (release
> candidate) cho OpenOffice.org 3.0.
>
>
> Mac OSX (Intel và PPC):
>    Bản xây dựng BEB300_m1 (3.0b2rc1m1) đã được tải lên máy phục vụ cộng
> đồng. Bản này nên bao gồm một số sự sửa chữa lỗi phần mềm mới: nó là một bản
> ứng cử phát hành (release candidate) cho OpenOffice.org 3.0.
>
>
> Windows:
>    Bản xây dựng đầy đủ DEV300_m22 và/hay BEB300_m2 nên được tải lên sớm
> (hôm nay, ngày mai...). Cả hai bản này nên bao gồm trình cài đặt UTF-8 hỗ
> trợ tiếng Việt: trình cài đặt nên hiển thị đúng. Kể từ phiên bản
> OpenOffice.org 3.0, trình cài đặt Windows sẽ hỗ trợ UTF-8, nhờ sự cố gắng
> của nhóm này. Một số nhóm ngôn ngữ khác đã cám ơn chúng ta.
>
>
> BSD:
>    Chưa được cập nhật.
>
>
> Hãy thử bản mới, và thông báo lỗi nào ở đây (gồm có lỗi liên kết: có nhiều
> địa chỉ khác nhau mà cứ biến đổi).
>
> Chúc thử vui nhé. :)
>
> Clytie
>
> Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
> http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n
>
>
>
>
>
>


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu ( Nguyễn Vũ Hưng )
[EMAIL PROTECTED]
<[EMAIL PROTECTED]>, YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16dg
Japan through an eye of a gaijin:
http://www.flickr.com/photos/vuhung/tags/fav/

Trả lời cho