Chào các bạn :)

Dòng chủ đề nói tất cả: các bản thử OpenOffice.org 3.0 B2 ứng cử phát hành 1 đã được tải lên máy phục vụ :

http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

Phiên bản .zip cho Windows đang được tải lên (có thể mất một hai tiếng). Mình sẽ cập nhật trang tải xuống một khi bản .zip được tải lên hoàn toàn.

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n





Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho