Chuỗi này dài quá, có thể đổi lại thành "Kiểm tra cập nhật" hoặc "Kiểm tra
bản mới"
http://www.flickr.com/photos/[EMAIL PROTECTED]/2638237991/

Trả lời cho