Chào các bạn :)

Dự án này vừa mới cập nhật mã nguồn của trang tải về:

http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

lên XHTML chuyển tiếp:
___
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd ">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="vi" lang="vi">
___

và mong đợi sự thay đổi này sẽ sửa chữa lỗi hiển thị mà ảnh hưởng đến một số trang Web OpenOffice.org nào đó. Nếu không, thông báo nhé. :)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho