Không sao ?
mặc dù có màu nhưng khi in ra văn bản vẫn bình thường


Vào ngày 02/03/2009, Vu Phan Gia <phangi...@gmail.com> viết:
>
> Ừ, gửi nhầm cửa rồi. Sorry mọi người :)
>
> 2009/3/2 Vu Phan Gia <phangi...@gmail.com>
>
> >
> > Trong văn bản của SWrite, nếu đánh dấu một vài chữ bằng công cụ bút đánh
> > dấu (high light) thì khi mở văn bản đó bằng Word sẽ không xóa được màu đã
> > đánh dấu.
> > Phải chăng SWrite không tương thích hoàn toàn với Word? Có nên sửa hay là
> > vẫn để như vậy?
> >
> > --
> > Phan Gia Anh Vu, EdD.
> > Dean of Faculty of Pedagogy
> > University of Dalat
> > 01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
> > Vietnam www.dlu.edu.vn
> > Alt. E-mail: vu...@dlu.edu.vn
> >
> >
> >
> >
> >
> > --
> > Phan Gia Anh Vu, EdD.
> > Dean of Faculty of Pedagogy
> > University of Dalat
> > 01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
> > Vietnam www.dlu.edu.vn
> > Alt. E-mail: vu...@dlu.edu.vn
> >
> >
> >
>
>
> --
> Phan Gia Anh Vu, EdD.
> Dean of Faculty of Pedagogy
> University of Dalat
> 01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
> Vietnam www.dlu.edu.vn
> Alt. E-mail: vu...@dlu.edu.vn
>

Trả lời cho