Diễn đàn chính thức của chúng ta đang được thiết lập tại địa chỉ:

http://user.services.openoffice.org/vi/forum

Khi nào hoàn thành tôi sẽ thông báo lại sau.

Nam

Trả lời cho