On Wed, Dec 14, 2011 at 01:24, Nam T. Nguyen <n...@nntsoft.com> wrote:
> mailto:users-unsubscr...@vi.openoffice.org

Cả nhóm đã chuyển qua http://vi.libreoffice.org/ rồi

Tạm thời sẽ không dịch OOo và AOOo nữa.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
-- 
-----------------------------------------------------------------
To unsubscribe send email to users-unsubscr...@vi.openoffice.org
For additional commands send email to sy...@vi.openoffice.org
with Subject: help

Trả lời cho