"Μην μπορέστε να συνδέσετε με τον τοπικό κεντρικό υπολογιστή MySQL μέσω
της υποδοχής "/var/run/mysqld/mysqld.sock" (11)

which, I think is much clearer than the original"

Much clearer. Thankee Markus.

Tim
realitysandwich.typepad.com

On 8/25/05, Markus Sandy <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> i don't even get an error message (blank browser page in firefox/mac - 
> never connects)
> there is no english2turkish translation tool at babelfish (altavista)
> but they do have english2greek if it helps.
> here is the message in greek:
> 
> Μην μπορέστε να συνδέσετε με τον τοπικό κεντρικό υπολογιστή MySQL μέσω 
> της υποδοχής "/var/run/mysqld/mysqld.sock" (11)
> 
> which, I think is much clearer than the original
> 
> -markus


------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
<font face=arial size=-1><a 
href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12hauegue/M=362335.6886445.7839731.1510227/D=groups/S=1705554021:TM/Y=YAHOO/EXP=1124989020/A=2894361/R=0/SIG=13jmebhbo/*http://www.networkforgood.org/topics/education/digitaldivide/?source=YAHOO&cmpgn=GRP&RTP=http://groups.yahoo.com/";>In
 low income neighborhoods, 84% do not own computers. At Network for Good, help 
bridge the Digital Divide!</a>.</font>
--------------------------------------------------------------------~-> 

 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/videoblogging/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Reply via email to