Cha`o ba'c
Cha'u ddoa'n la` do userid cu?a normal user tre^n 
hai tha(`ng kho^ng gio^'ng nhau. Mepis thi` cho.n 
la` 1000. Co`n ca'c distro kha'c thu+o+`ng cho.n 
500 hoa(.c 501. Ba'c thu+? ddo^`ng bo^. hai 
tha(`ng xem sao. 
Lu+u y': ne^n chown cho $HOME sau khi ddo^?i 
userid ne^'u kho^ng se~ kho^ng login ddu+o+.c

On Saturday 05 June 2004 05:11, maikhai wrote:
> Cha`o ca'c ba.n!
>
> Tre^n ma'y to^i hie^.n ca`i mepis-2003.10.02
> va` SuSE 9.1, va` to^i dda(.t rie^ng mo^.t 
> partition dde^? lu+u email.
>
> Trong ca? hai system, ne^'u coi email ba(`ng mc
> cha(?ng ha.n thi` va^~n ddo.c ddu+o+.c dda^`y
> ddu? no^.i dung cu?a  email.
>
> Nhu+ng khi mo+? trong KMail, thi`:
>
> Vo+'i mepis, ca'c email dde^`u hie^?n thi.
> to^'t. Co' mo^.t so^' email ma` mu.c Sender
> thoa.t dda^`u hie^.n la` "unknown", thi` khi
> click va`o, Sender ddu+o+.c tra? ve^` gia' tri.
> ddu'ng cu?a no' (tu+'c la` co' te^n ngu+o+`i
> gu+i ddu'ng nguye^n ba?n)
>
> Nhu+ng vo+'i SuSE, nhu+~ng email "unknown"
> (Sender) na`y khi click va`o thi` no^.i dung
> email tro^'ng ro^~ng (ma(.c du` nhu+ dda~ no'i,
> ne^'u xem ba(`ng mc hay ba(`ng vim thi` va^~n
> ddu+o+.c)
>
> Xin ca'c ba.n chi? gia'o cach kha('c phuc?-------------------------------------------------------
This SF.Net email is sponsored by the new InstallShield X.
>From Windows to Linux, servers to mobile, InstallShield X is the one
installation-authoring solution that does it all. Learn more and
evaluate today! http://www.installshield.com/Dev2Dev/0504
_______________________________________________
VietLUG-users mailing list
[EMAIL PROTECTED]
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/vietlug-users

Trả lời cho