Nguyán Thá Hác khu3_thi tran Kep_huyen Lang Giang_tinh Bac Giang
(cÃi nÃy tháy quen quen)

Trán Minh Nam
NgÃi nhà 2A/9, ÄÆáng Hoà BÃnh, phÆáng 1, thá xà Bác LiÃu,
tánh Bác LiÃu. 

A`, lÃu nay bÃc cà nghe thÃm tin tác gà tá ÄHSP/SaigonLUG chi
khÃng?

-Larry-------------------------------------------------------
This SF.Net email is sponsored by: NEC IT Guy Games.
Get your fingers limbered up and give it your best shot. 4 great events, 4
opportunities to win big! Highest score wins.NEC IT Guy Games. Play to
win an NEC 61 plasma display. Visit http://www.necitguy.com/?r=20
_______________________________________________
VietLUG-users mailing list
VietLUG-users@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/vietlug-users

Trả lời cho