2005/9/12, maikhai <[EMAIL PROTECTED]>:
>  
> 
> DANH NGO^N: 
> 
>  
> 
> "Điều đơn giản là ở đất nước này chẳng có gì nhiều(*) để người ta thay đổi,
> cải cách cả" 
> 
>  
> 
> Lars Bevanger 
> 
>  
> 
>  
> 
> file:/tmp/kde-deb/kmailafYobb.3/050908_norway.shtml 
Cu. cho ca'i link local trong ma'y cu?a cu. thi` chu'ng cha'u cu~ng
de^'n ki'nh cha`o thui, hichic.
-- 
sOs : say open source.

Trả lời cho