Bạn phải đăng kí 1 dự án Open Source  với Source Forge. Nếu được chấp nhận thì họ sẽ tạo cho bạn 1 chỗ để đưa Website, files lên. Trên Source Forge đã có tài liệu hướn dẫn chi tiết về chuyện này.

Trương An wrote:
2005/12/4, Larry Nguyen <[EMAIL PROTECTED]>:
 
On 5:48:46 am 12/04/05 maikhai <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
  
On Sunday 04 December 2005 15:29, Trương An wrote:
   
 Xin lỗi nếu câu hỏi này lạc đề.
 Nhưng tôi tìm trên sourceforge hoài không ra cách nên có
 lẽ hỏi là lẹ nhất. Tôi đã đăng ký được tài
 khoản rồi nhưng chẳng làm gì được với nó cả.
Tôi chỉ biết post phần mềm lên để tải về thôi, còn
 trang web thì chẳng biết quăng đâu.
    
No' na(`m trong /home/groups/r/rh/rhs/{cgi-bin,htdocs} ne^'u du+. a'n cu?a
ba.n te^n la` rhs

-Larry

  
Tôi là một newbie hoàn toàn mà.
Bác vui lòng cụ thể hơn nữa đi.
Làm sao vào được thư mục đó?
N�HY޵隊X���'���u���[�������
ަ�k��!���W�~�鮆�zk��C�	[EMAIL PROTECTED],���a{��,�H��4�m���i�(��ܢo�v'��jYhr'ׯ:�rX��X����ǫ�f��)�+-V'�-A����+-��.�ǟ����a��l��b��,���y�+��޷�b��?�+-�w���[��ǫs===

Trả lời cho