> maikhai <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>Có ông gìa nọ một ngày mùa đông Paris rét mướt, đi mò trong tiệm sách cũ, vớ 
>rằng : Phải rồi! Phải rồi! Tìm ra cách rồi!

>Thế là kể từ hôm ấy,
>do sự tình cờ vĩ đại này,
>mà chúng ta  . . . hehe! haha! hôhôhô! hihihihi!
Cuối đông,không buồn,để mừng thượng thọ,xin ghé 
http://perso.wanadoo.fr/hoan/ScratchboxMultiCpu.png
http://perso.wanadoo.fr/hoan/index_vn.html

các tệp livecd_ScratchboxMultiCpu_cho_giảng_dậy có nơi đây :

http://mirror.opf.slu.cz/scratchbox/
index.html  index_vn.html 
 ScratchboxMultiCpu.iso  ScratchboxMultiCpu.iso.md5  ScratchboxMultiCpu.lsm  
ScratchboxMultiCpu.png

Trả lời cho