On Friday 19 May 2006 19:16, Mr. Ac wrote:
> Hoang Tuan Quynh wrote:
> > On 5/19/06, maikhai <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> >> > > > Anh Larry mang ve^` the^m mo^.t so^' a'o pho^ng (t-shirt), mu~
> >>
> >> (cap)
> >>
> >> > > > cu?a:
> >> > > >
> >> > > > 1. Gentoo
> >> > > > 2. Firefox
> >> > > > 3. T-shirt cu?a ca'c ha~ng OSS kha'c :-)
> >> > > >
> >> > > > Ca'm o+n anh,
> >> > > >
> >> > > > chipheo
> >> > >
> >> > > Sư phụ này có khả năng làm bộ trưởng Thưong mại. Mang nhiều về bỏ
> >>
> >> mối cho
> >>
> >> > > mấy Shop thời trang đi :)
> >> > >
> >> > > --
> >> > > m k h _ s g n
> >> >
> >> > Thi` cha'u ddi.nh xem nhu ca^`u thi. tru+o+`ng the^' na`o :-) Co' gi`
> >> > sau na`y kinh doanh a'o, mu~ cho vnlinux theo mo^ hi`nh ddo' :-)
> >> >
> >> > chipheo
> >>
> >> No'i nghie^m tu'c chuye^.n na`y kho^ng do+? : ta.i sao Nix fan kho^ng
> >> la^'y
> >> ca'i lu+ng cu?a mi`nh la`m qua?ng ca'o cho Linux? Pha?i ro^`i : Larry
> >> kie^'m
> >> ca'ch mua xeo mang ve^` mo^.t mo+' nhie^`u nhie^`u, ba'n 1 lo+`i 1
> >> tho^i la`
> >> vu+`a :)
> >> Co' mo+' tie^`n lo+`i kha kha' la`m chuye^.n gi` ma` kho^ng ddu+o+.c?
> >>
> >> Co' ddie^`u pha?i coi ky~ vu. ha?i quan sa^n bay. Lo+ mo+ la` sa^.p
> >> tie^.m
> >> dda!
> >> --
> >> m k h _ s g n
> >
> > Kho^ng lo ba'c, chi? ca^`n bo? va`o mo^.t go'c vali la` xong. Ai
> > bie^'t ddo' la` a'o gi`.
> >
> > Nho+~ HQ co' ho?i thi` no'i la` mang ve^` la`m qua` :-)
> >
> > chipheo
> > Rȧ�:&q�[���y�hv����^y�h��i��py���z�r��!���n}�h�ꮉ�%����ފ{^���y�^r
> > 薈2����쨺��m欉�ã    塧HŞm*az����bq�b�t���]5m�v���!xg��x��
> > m���zV���ږF�����\�ОI"t
> > ӽ=n'ۭ��Z�
> > ׮6V'�-A���왨��x%��U��KPk�z�%��l���q���z�m��?�X���(��
> > ~��zw��X�����b��? �'���.��
>
> Tro+`i, chi ma` phu+'c ta.p qua'. O+? VN thi` ddi dda(.t in lu.a a'o co'
> logo ca'c lo.ai Gentoo, Debian, FC, ... re? o`m. Va'c tu+` be^n Me~o
> ve^` thi` nhu+ cho+? cu?i ve^` ru+`ng. lolz
>
> Ac.

Ca'i ddo' la` ha`ng do?m, ha`ng nha'i, ha`ng lo^. Ha`ng xi.n, ha`ng hie^.u 
kha'c xa la('m. Ngu+?i cu~ng bie^'t. Nha('m ma('t so+` cu~ng bie^'t. Va^.y 
mo+'i co' tie^`n :)

-- 
m k h _ s g n

Trả lời cho