Hi ba'c Tha?o,

DDo' chi? la` go+.i y' va` nay thi` ro~ ho+n ye^u ca^`u cu?a ba'c (Xin lo^~i 
ve^` ca'ch vie^'t):

1. To^i go+.i y' ve^` giao die^.n cho ngu+o+`i du`ng (graphical user interface) 
cho bo^. ma'y "kiểm tra chính tả tiếng Việt."

2.   Y' ba'c ho?i ve^` nhu+~ng tu+` ddie^?n. cho bo^. ma'y "kiểm tra chính tả 
tiếng Việt."
2.1 Hồ Ngọc Đức co' ra mo^.t so^' tu+` ddie^?n tre^n ma.ng, ra^'t phong phu', 
ch'nh xa'c va` cho ta tu+. do ta?i ve^` du`ng. Giao die^.n cho ngu+o+`i du`ng 
(graphical user interface) dde^? tra tu+. ddie^?n 
"http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/"; na(`m o+? window-pane be^n 
tra'i trang web.
2.2 Nho'm la`m vie^.c be^n U'c/Nha^.t (hi`nh nhu+ xa^y du+ng tre^n co^ng tri`nh 
ch?a Ho^` Tho^ng Minh) co' ra mo^.t tu+. ddie^?n ky~ thua^.t kh'a ch'nh xa'c, 
tuy chu+a hoa`n ta^'t. Nghe no'i, pha^`n me^`m cho tu+. ddie^?n cu?a nho'm 
na^`y dda~ xua^'t ha`nh, nhu+ng chu+a ti`m mua ddu+o+.c!
2.3 Vai` tu+. ddie^?n tre^n ma.ng, song ba?n quye^`n va` ca'ch du`ng co`n ra^'t 
mu` mo+`
2.4 Nhie^`u a^'n pha^?m tu+` ddie^?n (Vie^.t-Anh/Anh-Vie^.t/Vie^.t-Pha'p/..) 
nhu+ng chi? dde^? du`ng tay
2.5 Pha^`n "vi" cho chu+~ Vie^.t trong GNU/aspell (spell checker du`ng "tu+` 
ddie^?n" "vi"), chu+a bie^'t cha.y ddu+o+.c kho^ng? Co' thu+? tre^n ma.ng qua 
cho Anh ngu+~, nhu+ng chu+a tha^'y cha.y! 
("http://aspell.net/suggest/index.php/";). Cu~ng dda~ tu+. build tre^n Linux 
vo+'i "tu+` ddie^?n" "vi" va` thu+?, nhu+ng ke^'t qu?a chu+a co' gi`!  (To^i 
chu+a tha^'y ddu+o+.c lie^n he^. giu+~a "ftp://ftp.gnu.org/gnu/aspell/dict/vi/"; 
va` "http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/"; ! Ba'c cho the^m tin 
tu+'c na^`y ddu+o+.c kho^ng?) 
...
Hy vo.ng ca'c ba'c kha'c ddo'ng go'p nhie^`u cho dde^` ta`i na^`y
----------------------------------------
> Date: Thu, 8 Jun 2006 22:54:44 +0700
> From: [EMAIL PROTECTED]
> To: vietlug-users@lists.sourceforge.net
> Subject: Re: [Vietlug]        kiểm tra chính tả tiếng Việt.
> 
> Hi,
> to^i kho^ng hie^?u ro~ la('m ca^u tra? lo+`i cu?a ba'c nhu+ng ba'c Hồ
> Ngọc Đức co' cung ca^'p mo^.t dictionary cho phe'p aspell kie^?m tra
> chi'nh ta? tie^'ng Vie^.t\. Ddo' chi'nh la` thu+' to^i ddang ti`m.
> ftp://ftp.gnu.org/gnu/aspell/dict/vi/
> thaolx.
> 
> On 6/8/06, G TT <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> > Thu+a ba'c Tha?o,
> > Em dde^` nghi. ba'c kie^'m thu+? mo^.t plug-in/chu+o+ng tri`nh gi` la`m 
> > vie^.c nhu+ sau (vi' du. tre^n SuSE 10.1/KDE):
> > 1. Highlight ddoa.n text ma` ba'c muo^'n kiểm tra chính tả ba(`ng chuo^.t 
> > (position mouse pointer, hold down left mouse button va` drag mouse to the 
> > end of text string).
> > 2. Ba^'m va` hold down right mouse button (small menu will appear ngoa`i 
> > nhu+~ng mu.c: "Undo"/"Cut"/"Copy"/"Paste"/"Delete"/"Select All" se~ co' 
> > the^m mu.c "kiểm tra chính tả" vi` ca'i plug-in/chu+o+ng tri`nh ma` ba'c 
> > "se~" co', hay se~ vie^'t)
> > 3. Ke'o mouse pointer dde^'n mu.c "kiểm tra chính tả" trong small menu 
> > na^`y va` release right mouse button.
> > 4. Mo^.t small window se~ pop up dde^? ba'o lo^~i/dde^` nghi. thay ddo^?i/ 
> > bao' ddo.an text dda~ ddu+o+.c cho.n o+? 1. ddu'ng chính tả\.
> > Chu'c ba'c tha`nh co^ng!  Ne^'u tha`nh co^ng thi` chia cho chu'ng em vo+'i 
> > nhe'!
> > ----------------------------------------
> > > From: [EMAIL PROTECTED]
> > > To: vietlug-users@lists.sourceforge.net
> > > Subject: [Vietlug] kiểm tra chính tả tiếng Việt.
> > > Date: Wed, 24 May 2006 12:03:11 +0700
> > >
> > > Chào các bác,
> > >
> > > Tôi đang muốn tìm một chương trình kiểm tra chính tả tiếng Việt nhẹ
> > > nhàng chạy trên unix. Các bác có gợi ý gì, tôi xin cảm ơn trước.
> > >
> > > thaolx.
> > >
> > _________________________________________________________________
> > Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
> > http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/
> > _______________________________________________
> > VietLUG-users mailing list
> > VietLUG-users@lists.sourceforge.net
> > https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/vietlug-users
> >
> 
> _______________________________________________
> VietLUG-users mailing list
> VietLUG-users@lists.sourceforge.net
> https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/vietlug-users

_________________________________________________________________
Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/
_______________________________________________
VietLUG-users mailing list
VietLUG-users@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/vietlug-users

Trả lời cho