Vu Do Quynh a écrit :
> Larry Nguyen a écrit :
>> Ra^'t nga.c nhie^n DDa so^' tha^'y la` 0 ca^`n thie^'t (xem ke^'t qua?
>> http://www.vnlinux.org/sitemoi/index.php?q=node/4252/results )
>>
> 
> 
> Xem ke^'t quả to^i tha^'y so^' ngu+o+`i tra? lo+`i ca^`n co' tie^'ng
> Vie^.t = 35% cao ho+n so^' ngu+o+`i tra? lo+`i ca^`n !

xin lo^~i thie^'u mo^.t tu+`, pha?i ddo.c:

"Vie^.t = 35% cao ho+n so^' ngu+o+`i tra? lo+`i kho^ng ca^`n !"
-- 
M. VU DO Quynh
AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
Tél.: (84-4) 868.48.85 ; Fax: (84-4) 869.45.07
http://www.vn.refer.org/vietnam/


-------------------------------------------------------------------------
This SF.net email is sponsored by: Microsoft
Defy all challenges. Microsoft(R) Visual Studio 2008.
http://clk.atdmt.com/MRT/go/vse0120000070mrt/direct/01/
_______________________________________________
VietLUG-users mailing list
VietLUG-users@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/vietlug-users

Trả lời cho