scim-unikey-puppylivecdCài gói này
http://wangji.hoan.googlepages.com/scim-unikey-puppylivecd.pet

trên bất kỳ puppy livecd (v2.16,v3.01 hay v4.0 ) đều cho phép gõ chữ
việt với scim (tables/m17n) hoặc unikey trong sọan thảo gtk_apps

Với các sọan thảo non_gtk như geany hay mozedit (htmleditor ) thì phải
chạy qua wrapper như
/root/unikey_wrapper geany ( mozedit )

(hacao-2.16 chỉ có cài unikey -system wide ) .

Điểm khó là thời buổi puppy-2.16 (khoảng 2006) m17n rất bị chục trặc
(ubuntu dapper
không chạy được m17n chẳng hạn ! )
Sau đó sang puppy v3.01 và v4.0 thì lại có sự cố thay đổi gtk (2.4.0
sang 2.10.0) .chưa kể
phiên bản glibc cũng chuyển.....

Tạo gói "pet" cho puppy đủ mọi phiên bản là phải coi kỹ những chuyện
đó...chứ không thể chỉ clic chuột lên kho ubuntu hay debian là chạy ! 
...làm cái đó thì ... học thêm tí ti !

chú ý : cài gói đó vào hacao-2.16-livecd là có ...scim_viettiti !!!!-------------------------------------------------------------------------
This SF.net email is sponsored by: Microsoft
Defy all challenges. Microsoft(R) Visual Studio 2008.
http://clk.atdmt.com/MRT/go/vse0120000070mrt/direct/01/
_______________________________________________
VietLUG-users mailing list
VietLUG-users@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/vietlug-users

Trả lời cho