Alhamdulillah, mari kita membaca tentang Rasulullah saw. melalui maulid yang 
disusun oleh Sayid Syeikh Ja'far Al Barzanji yang diterjemah ke dalam Bahasa 
Melayu oleh alm. Sayid Syeikh Thaha bin Fadhlullah As Suhaimi, Ketua Mufti 
Negara Singapura. 

======================================================DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA PENYAYANG
  
 Aku mulakan riwayat Maulid ini dengan nama Allah yang Maha Tinggi 
derajatNya, dengan hal keadaanku mengharapkan limpah berkat pada segala apa 
yang dikurniakan kepada ku olehNya, dan juga aku mengucapkan sepenuh penuh 
kepujian dengan segala senang hatiku kepadaNya, ialah karena aku syukur 
kepadaNya dengan syukur yang seelok-eloknya.
  
       Dan lagi aku memohon kepadaNya muga-muga la mengurniakan 
kesejahteraan dan rahmatNya, kepada Nur yang la telah jadikan terdahulu 
daripada segala makhluk yang lainnya, yaitulah Nur yang telah berpindah-pindah 
daripada satu dahi kepada satu dahi yang mulia keadaannya, yaitulah dahi 
moyang-moyang Nabi kita Muhammad Sall-Allahu alaihi-wa-sallam sehingga kepada 
dahi Abdullah ayahandanya.
  
       Dan aku memohon lagi kepada Allah muga-muga Ia mengurniakan 
keredhaanNya, kepada keluarga Nabi kita itu khasnya, dan kepada 
sahabat-sahabatnya dan sekalian orang-orang Islam amnya.
  
       Dan pula aku memohon kepada Allah yang maha sempurna zatNya dan 
segala sifat-sifatNya, muga-muga la mengurniakan kepada kita sekalian petunjuk 
kepada jslan yang terang lagi nyata benarnya. Dan lagi aku memohon kepadaNya 
muga-muga la memelihara kita daripada kesesatan pada langkah-langkah kita 
kesemuanya.
  
       Setelah apa yang tersebut itu maka sekarang aku bentangkan kisah 
sejarah hidup Nabi kita Muhammad s.a.w. dengan ringkasnya, dan aku susunnya 
dengan menyatakan mula-mula sekali nasab keturunannya yang menyenangkan siapa 
yang mendengarnya, dan aku meminta tolong kepada Allah Ta'ala yang Maha Kuasa 
dan Maha Kuat sifatNya karena bahwasanya tiada daya dan tiada upaya melainkan 
semata-mata pada Allah jua letaknya.
  
 YA ALLAH, HARUMKANLAH KUBURNYA YANG MULIA
 DENGAN BAU-BAUAN YANG SEMERBAK DARI RAHMAT DAN SEJAHTERA
  
       Aku nyatakan bahwa Nur yang tersebut tadi itu akhirnya telah 
menjadilah Penghulu kita Saiyidina Muhammad muga-muga Allah kurniakan 
kesejahteraan kepadanya. Saiyidina Muhammad itu ialah anak Abdullah, dan 
Abdullah itu anak Abdul Muttalib maka Abdul Muttalib itu juga digelarkan oleh 
orang sebagai Syaibatul Hamd namanya. Dan Abdul Muttalib itu anak Hasyim yang 
digelarkan Amr anak Abdi Manaf yang juga dinamakan AI mughirah anak Qusai dan 
Qusai ini Mujamma' gelarannya. Perkataan Qusai ini asal maknanya ialah 
Kejauhan karena ia tinggal di Mekah pada mula-mulanya. Tetapi ketika kecilnya 
lagi ia telah dibawa pindah oleh ibunya ke negeri Qudhaa'ah yang jauh 
letaknya. Tetapi akhirnya ia telah dikembalikan oleh Allah ke negeri Mekah 
yang dimuliakan tanahnya. Lalu ia pun telah menjaga negeri Mekah itu dengan 
seteguh-teguhnya.
  
       Maka Qusai itu ialah anak Kilab yang juga dinamakan Hakim anak 
Murrah anak Ka'ab anak Lu-ai anak Ghalib anak Fihir yang juga disebutkan 
Quraish namanya. Dan nama Quraish inilah dipakai bagi kaum Quraish itu yang 
mengandungi anak cucunya. Tetapi sebelum kaum itu dinamakan Quraish maka 
Kinanilah namanya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh banyak pakar- pakar 
nasab yang luas pengetahuannya. Dan mereka itu telah tetap berkepercayaan dan 
berpuas hati bahwa begitulah keadaannya. Dan Fihir atau Quraisy itu pula anak 
Malik yang ialah pula anak Nadhar anak Kinaanah anak Khuzaimah anak Mudrikah 
anak Ilyas seterusnya.
  
       Dan Ilyas inilah orang yang mula-mula sekali menghadiahkan 
unta-unta kepada Tanah Haram Mekah untuk ia membuat kurban akannya. Dan telah 
didengar oleh orang dari dalam tulang sulbi Ilyas itu akan suara Nabi kita 
Muhammad s.a.w. menyebut-nyebut dan memuji-muji Allah Ta'ala dan mengucap 
talbiah kepadaNya. Ilyas itu pula anak Nizar anak Ma'ad anak Adnan dan 
begitulah nasab itu susunannya.
  
       Maka susunan keturunan atau nasab Rasulullah s.a.w. ini mengikut 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Hadith Nabi kita s.a.w. yang benar 
keadaannya. Dan Adnan itu nasabnya bersambung hingga kepada seorang kekasih 
Allah yaitulah Nabi Ibrahim moga-moga Allah cucurkan rahmat keatasnya. Tetapi 
Nabi kita telah melarang dan menahan supaya jangan disebutkan satu persatu 
nama ninda-nindanya yang daripada Adnan hingga kepada Nabi Ibrahim moyangnya. 
Tetapi tidak syak lagi di sisi ahli-ahli yang mahir berkenaan keturunan Nabi 
kita itu atau nasabnya, bahwa Adnan itu ialah keturunan dari Nabi Ismail 
moga-moga Allah kurniakan kesejahteraan kepadanya.
  
       Dan Nabi Ismail itu pula ialah seorang putera Nabi Ibrahim yang 
terkenal kelebihannya. Maka sungguh cemerlang keturunan itu seolah-olah 
bagaikan seutas rantai yang ditatah oleh permata-permata yang gemerlapan 
seperti bintang-bintang indahnya. Betapa tidak karena bukankah Penghulu kita 
saw. itu menjadi permata yang terpilih yang berada ditengah-tengahnya, dan 
walaupun dia asalnya seorang yatim tetapi Allah Ta'ala telah memeliharanya. 
Alangkah mulia keturunan yang tersebut itu yang kesemuanya telah dipelihara 
oleh Allah dari kejahatan zina di masa jahiliah dahulunya.
  
       Adapun keterangan ini ada diriwayatkan oleh Syeikh Zainuddin 
seorang Iraq bangsanya, didalam sebuah karangan yang lezat ceteranya.
  
       Maka untuk memuliakan Nabi kita s.a.w. dan memeliharanya itulah 
sebabnya Allah Ta'ala telah memelihara seluruh nenek moyangnya, dari melakukan 
maksiat zina yang sangat keji adanya. Maka oleh karena itu tidaklah kekejian 
zina itu mengenai nasabnya. Kesemua datuk nenek Nabi saw. dari Nabi Adam hingga 
kepada ayahandanya Abdullah dan bundanya Aminah tidak pernah melakukan zina 
sekaliannya.
  
       Maka cahaya kenabian Nabi kita itu telah berpindah-pindah pada 
tiap-tiap dahi nenek moyangnya itu dengan nyatanya. Dan semakin ternyata 
cahaya itu seumpama bulan purnama pada dahi Abdul Muttalib datuknya dan pada 
dahi Abdullah bapaknya
  
 YA ALLAH, HARUMKANLAH KUBURNYA YANG MULIA
 DENGAN BAU-BAUAN YANG SEMERBAK DARI RAHMAT DAN SEJAHTERA
  
       Dan apakala Allah Ta'ala berkehendak menjadikan Nur yang tersebut 
 itu sebagai RasuINya, yang dinamakan Muhammad dengan mempunyai roh dan jasad 
serta sifat-sifatnya, maka Allah Ta'ala pun memindahkan cahaya itu dari 
Saiyidina Abdullah ayahandanya, kepada rahim Sitti Aminah Az-zuhriah bundanya. 
Dan Allah Ta'ala yang senantiasa dekat pada mereka yang taat kepadaNya, dan 
yang memperkenalkan doa mereka yang berdoa dengan bersungguh-sungguh 
kepadaNya, telah menentukan bahwa Sitti Aminah itulah yang menjadi ibu bagi 
Nabi PilihanNya, serta sekalian Malaikat telah berseru-sera mernberitahu 
kepada segala petala langit dan bumi dengan lantangnya, berkenaan 
mengandungnya Sitti Aminah akan Nur Nabi Allah itu dan Pesuruh-Nya.
  
       Dan mereka yang telah mengetahui akan kedatangan Nabi saw., itu 
serta menunggu-nunggunya, telah merasa sangat sukacita dan bertambah tambah 
rindu terhadap kezahirannya, seolah-olah perasaan mereka seperti ketika angin 
sepoi-sepoi bahasa bertiup pada waktu subuh dengan lembutnya, yang menjadikan 
mereka rindu kepada matahari yang akan terbit kemudiannya. Dan jadilah subur 
segala tumbuh tumbuhan di Tanah Mekah setelah beberapa lama keringnya, laksana 
bumi dipakai dengan pakaian yang hijau yaitu Sundus namanya. Dan pada masa itu 
juga buah-buahan telah mulai menjadi ranum rasanya, dan telah hampirlah masa 
tuan-tuan empunya pohon buah-buahan itu memetiknya.
  
       Dan pula berkenaan mengandungnya Siti Aminah itu maka segala 
singgasana raja-raja kafir pada ketika itu telah runtuhlah dengan 
sekonyong-konyongnya, dan pula segala berhala-berhala telah tersungkur ke atas 
mukanya dan mulutnya, dan segala binatang-binatang jinak dan liar baik di 
darat atau di taut telah berasa amat sukacitanya, ialah dengan sebab segala 
binatang-binatang itu telah menerima berita berkenaan Junjungan kita s.a.w. itu 
sudah dikandung oleh Sitti Aminah yang bertuah nasibnya. Bahkan lain-lain 
makhluk juga pada masa itu telah merasai lezat kesukaan dengan amat 
gembiranya, umpama dapat minum segelas air yang sangat menyegarkan rasanya.
  
       Dan pula segala jin-jin telah diberitahu akan kabar yang 
menyenangkan itu dengan jelasnya, tetapi pula sekalian tukang tukang tilik dan 
ahli-ahli sihir telah berasa lemah dengan gemetarnya, dan demikian juga 
ulama'-ulama' Nasrani telah takut dan bimbang ialah dengan sebab telah dekat 
masa kedatangannya.
  
       Dan telah sibuklah sekalian orang-orang yang mengetahui hal itu 
bercakap-cakap dan bertanya-tanya berkenaannya, dan mereka itu telah 
tercengang dan heran mendengarkan berita-berita tentang keelokan 
sifat-sifatnya, sebagaimana yang ada seperti di dalam Kitab kitab Suci yang 
dahulu seperti Taurat dan Injil dan sebagainya.
  
       Dan ketika Sitti Aminah yang mengandung itu sedang tidur tiba 
tiba datanglah suatu wujud kepadanya; lalu wujud itu berkata: "Hai Aminah 
sesungguhnya engkau telah mengandung Penghulu sekalian manusia dan sebaik-baik 
makhluk adanya. Dan apabila engkau sudah melahirkan dia nanti dengan selamat, 
maka engkau namakanlah dia Muhammad yang berarti seorang yang terpuji ialah 
karena ia akan dipuji kesudahannya."
 
    
---------------------------------
Never miss a thing.  Make Yahoo your homepage.

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke