BISMILLA-HIRRAHMA-NIRRAHIYM

WAHYU DAN AKAL - IMAN DAN ILMU
[Kolom Tetap Harian Fajar]
851 BaytuLlah

Seri ini masih dalam konteks menyambut Bulan Haji. Dalam Seri 849 telah 
dikemukakan Do'a Nabi Ibrahim AS:
-- RBNA ANY ASKNT MN DzRYTY BWAD GhYR DzY ZR'A  'AND BYTK MhRM RBNA LYQYMWA 
ALShLWt FAJ'AL AfaDt MN ALNAS THWY ALYHM WARZQHM MN ALTsMRT L'ALKM YSyKRWN (S. 
ABRAHM, 14:37), dibaca:
-- rabbana- inni- askantu min dzurriyati- biwa-din ghiri dzi- zar'in 'inda 
baitikal muharrami rabbana- liyuqi-mush shala-ta faj'al afidatam minan na-si 
tahwi- ilaihim warzuquhum minats tsmara-ti la'allahum yasykuru-n, artinya:
-- Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di 
lembah yang tiada bertanam-tanaman, disisi rumah Engkau yang suci. Ya Tuhan 
kami, supaya mereka mendirikan shalat. Sebab itu hendaklah Engkau jadikan hati 
manusia rindu kepada mereka dan beri rezekilah mereka dengan buah-buahan, 
mudah-mudahan mereka bersyukur.

Siapa sesungguhnya yang membangun BaytuLlah? 
Firman Allah:
-- AN AWL BYT WDh'A LLNAS LLDzY BBKt MBARKA WHDYLL'ALMYN (S. AL 'AMRAN, 3:96), 
dibaca:
-- inna awwala baytin wudhi'a linna-si lallaladzi- bibakkata muba-rakan wahudal 
lil'a-lami-n, artinya:
-- Sesungguhnya Bayt (Rumah) yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) 
manusia, ialah yang di Bakkah (nama lama dari Mekah) yang diberkahi dan menjadi 
petunjuk bagi semua manusia.

Jadi jelas menurut ayat (3:96) BaytuLlah telah didirikan sebelum Nabi Ibrahim 
AS. BaytuLlah adalah rumah ibadah yang mula pertama didirikan untuk manusia, 
oleh manusia pertama, yaitu Nabi Adam AS. Nabi Ibrahim AS hanya membangun 
kembali BaytuLlah, yang pada waktu beliau meninggalkan Ismail yang masih bayi, 
bangunan itu hanya tinggal berupa fundasi saja berupa gundukan tanah yang 
ketinggian, berhubung BaytuLlah yang didirikan Nabi Adam AS telah hancur 
tatkala banjir besar yang melanda permukaan bumi pada zaman Nabi Nuh AS. Nabi 
Ibrahim AS hanya membangun kembali BaytuLlah bersama putera beliau Ismail, 
seperti Firman Allah:

-- WADz YRF'A ABRHYM ALQWA'AD MN ALBYT WASM'AYL RBNA TQBL MNA ANK ANT ALSMY'A 
AL'ALYM (S. ALBQRt, 2:127), dibaca:
-- waidz yarfa'u ibra-hi-mul qawa-'ida minal baiti waisma-'i-lu rabbana- 
taqabbal minna- innaka antas sami-'ul 'ali-m, artinya:  
-- Dan ingatlah, tatkala Ibrahim meninggikan fundasi Al-Bayt bersama Ismail 
(seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), 
Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

***

Saya timba dari Cyber Space, dari seorang yang bernama Yogi Triyuniardi, yang 
mnulis seperti berikut:
Nampaknya allah swt (allahnya orang islam) mengakui bahwa dirinya tinggal di 
sebuah bangunan bernama ka'bah. Surat 22 Al Hajj ayat 26: "Dan (ingatlah) 
ketika Kami tempatkan Ibrahim pada tempat Baitullah (dengan firman): janganlah 
engkau menyekutukan Aku dengan sesuatu dan sucikanlah rumahKu (Ka'bah) untuk 
orang-orang yang tinggal (itikaf) dan orang-orang yang ruku dan sujud (shalat)".
Allah adalah yang menciptakan alam semesta ini beserta dengan isinya. jadi, 
sangat mustahil bila Allah ternyata tinggal di dalam bangunan ciptaan manusia. 
Allah orang Kristen dengan tegas membantah hal ini.

Ini perlu dijawab sebagai tabayyun (klarifikasi). Pemahaman yang keliru ini 
perlu diluruskan dengan rasional di atas landasan iman, sesuai dengan thema 
Serial ini: WAHYU DAN AKAL - IMAN DAN ILMU. Wahyu memayungi Akal dan Iman 
memayungi Ilmu.  Ini Yogi yang mengaku Kristen, tidak membaca Bible seluruhnya. 
Yang jelas Yogi tidak baca yang ini: 
[KJVR-Psalm 9:11]  Sing praises to the LORD, which dwelleth in Zion: declare 
among the people his doings.(Bersenandunglah memuji TUHAN, yang bersemayam di 
Zion, beritakanlah perbuatan-Nya di antara orang banyak).

Apa dengan ayat Bible di atas itu Yogi akan mengatakan Tuhan itu ada di bukit 
Zion?

Saya tmbah lagi dari Bible, ini terfokus pada BaytuLlah:
[KJVR-Isaiah, 60:2,7] "For behold darkness shall cover the earth, .... but the 
LORD will arise upon you, and the glory will be seen upon you .... All the 
flocks of Kedar shall be gathered to you,  .... and I will glorify My Glorious 
House". (Karena sesungguhnya kegelapan akan meliputi bumi, .... namun (terang) 
Tuhan akan terbit atas kamu, .... Semua kawanan domba Kedar akan berhimpun 
kepadamu, .... dan Aku akan menyemarakkan Rumah KeagunganKu) 

Siapa itu Kedar (Haidar) dalam: All the flocks of Kedar shall be gathered to 
you? Ini silsilahnya:
Ismail - Kedar - Jamal - Sahail - Binta - Salaman - Hamyasa - 'Adad - 'Addi - 
Adnan - Ma'ad - Nizar - Mudhar - Ilyas - Mudrikah - Khuzaimah - Kinanah - 
Nadhar - Malik - Fihir - Ghalib - Luaiy - Ka'ab - Murrah - Kilab - Qushay - 
'Abdul Manaf - Hasyim - 'Abd.Muththalib - 'Abdullah - NABI MUHAMMAD SAW.
 
Siapa itu you dalam: All the flocks of Kedar shall be gathered to you?
Itulah dia turunan Kedar, yaitu NABI MUHAMMAD SAW (lihat silsilah di atas).
 
Apa itu Glorious House dalam My Glorious House ? 
Itulah dia Ka'bah / BaytuLlah, Rumah milik Allah
 
Siapa itu My dalam: My Glorious House ?
Itulah Allah Rabb al-Bayt, Allah Pemilik Ka'bah.

WaLlahu a'lamu bisshawab.

***

Makassar, 27 November 2008 
 [H.Muh.Nur Abdurrahman]
http://waii-hmna.blogspot.com/2008/11/851-baytullah.html[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke