Thanks mas Muiz atas koreksinya.. 
Iya Eli..

Kalo Kufur (Arab) sama cover (Ingris) yang jauh rumpun bahasanya aja dibilang 
dari akar kata yang sama.. Kalo Eli sama Allah yang rumpun bahasanya sangat 
dekat, kan ada yang mengklaim berbeda sama sekali..


:D


On Jun 17, 2010, at 9:22 AM, Abdul Muiz wrote:

> Eli (bukan Elli) adalah bahasa Aram daerah galilea dan yudea, bahasa yang 
> dipakai Nabi Isa as, tidak lain adalah Allah yang dimaksudkan. Eli, Eli lama 
> sabakhtani (matius 27:46). Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara 
> nyaring: "Eli, Eli,
> lama sabakhtani?" Artinya: Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau
> meninggalkan Aku?" (markus 15:34).
> 
> --- Pada Kam, 17/6/10, donnie damana <donnie.dam...@gmail.com> menulis:
> 
> Dari: donnie damana <donnie.dam...@gmail.com>
> Judul: Re: [wanita-muslimah] saudaraku abdul muiz
> Kepada: "wanita-muslimah@yahoogroups.com" <wanita-muslimah@yahoogroups.com>
> Tanggal: Kamis, 17 Juni, 2010, 1:37 PM
> 
> 
> 
> Kalo Allah sama Elli?
> 
> ###
> 
> ###
> 
> ###
> 
> ###
> 
> ###
> 
> ###
> 
> ###
> 
> ###
> 
> ###
> 
> ###
> 
> ###
> 
> ######################################################################
> 
> > HMNA:
> 
> > Sebenarnya bukan secara kebetulan kata [KFR] itu sama artinya dengan 
> 
> > cover dalam bahasa Inggris. Mengapa? Karena semua bahasa di dunia 
> 
> > berasal dari bahasanya Nabi Adam AS. Yang berminat silakan simak 
> 
> > Seri 285 di bawah:
> 
> >
> 
> > ********************************************************
> 
> >
> 
> > BISMILLA-HIRRAHMA-NIRRAHIYM
> 
> >
> 
> > WAHYU DAN AKAL - IMAN DAN ILMU
> 
> > [Kolom Tetap Harian Fajar]
> 
> > 285. Nabi Adam AS Memakai Bahasa Apa?
> 
> >
> 
> > Firman Allah SWT:
> 
> > -- Wa 'Allama Adama lAsma-a Kullaha- (S. Al Baqarah, 31), artinya: 
> 
> > -- Dan (Allah) mengajarkan Adam nama-nama tiap-tiap sesuatu (2:31).
> 
> >
> 
> > Ada dua tujuan utama Allah mengajarkan Adam nama-nama tiap-tiap 
> 
> > sesuatu. Pertama, untuk menunjukkan kepada para malaikat kelebihan 
> 
> > Adam atas malaikat, karena malaikat meragukan Adam sebagai makhluq 
> 
> > dari jenis manusia untuk menjadi khalifah di atas bumi. Kedua, 
> 
> > sebagai bakal khalifah, Allah perlu mempersiapkan Adam menjadi 
> 
> > sumberdaya manusia yang handal. Adam sebagai manusia yang mempunyai 
> 
> > ruh, maka di samping mempunyai naluri mempertahankan diri (dari segi 
> 
> > ini terletak persamaan manusia dengan binatang), kepada Adam Allah 
> 
> > memberikan mekanisme bagi ruh yang disebut Qalb untuk berdzikir dan 
> 
> > berpikir. Dari segi inilah diperlukan bahasa, karena tanpa bahasa 
> 
> > orang tidak dapat berdzikir dan tidak dapat berpikir. Adam perlu 
> 
> > diajari nama-nama tiap-tiap sesuatu dalam konteks tugasnya sebagai 
> 
> > khalifah. Timbullah pertanyaan, yaitu Allah mengajarkan Adam nama- 
> 
> > nama itu dalam bahasa apa?
> 
> >
> 
> > Firman Allah SWT:
> 
> > -- Ar Rahman. 'Allama lQura-na. Khalaqa alInsa-na. 'Allamahu 
> 
> > lBayaana (Ar Rahman, 1-4), artinya: 
> 
> > -- Yang Maha Pemurah. Mengajarkan Al Quran. Menciptakan manusia. 
> 
> > Mengajarkan kepadanya alBayan (55:1-4).
> 
> > Al Bayan yang dibentuk oleh akar kata yang terdiri dari 3 huruf: Ba, 
> 
> > Ya dan Nun, bermakna cara untuk ekspresi yang terkandung dalam Qalb, 
> 
> > bahasa yang jelas. Ketiga huruf tersebut menurunkan kata Mubiyn 
> 
> > dalam ayat yang berikut:
> 
> > -- Hadza- Lisa-nun 'Arabiyyun Mubiynun (An Nahl, 104), artinya: 
> 
> > -- (Al Quran) ini bahasa Arab yang jelas (16:104).
> 
> > -- Nazala biHi rRuwhu lAmiyn. 'Alay Qalbika liTakuwna mina 
> 
> > lMundziriyna. Bi Lisa-nin 'Arabiyyin Mubiynin (Asy Syu'ara-, 193 - 
> 
> > 195), artinya: 
> 
> > -- Diturunkan oleh ruh yang tepercaya (Jibril AS). Ke dalam qalbumu 
> 
> > (hai Muhammad) supaya engkau memberi peringatan. Dengan bahasa Arab 
> 
> > yang jelas (26:193-195).
> 
> > -- Inna- Anzalnahu Qura-nan 'Arabiyyan La'allakum Ta'qiluwna 
> 
> > (Yuwsuf, 2), artinya: 
> 
> > -- Sesungguhnya Kami turunkan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu 
> 
> > mempergunakan akalmu (12:2).
> 
> >
> 
> > Allah mengajarkan Al Bayan ==> akarnya Ba, Ya, Nun ==> diturunkan 
> 
> > menjadi kata benda Mubiyn ==> Lisanun 'Arabiyyun Mubiyn (bahasa Arab 
> 
> > yang Mubiyn) ==> dipertegas lagi "Inna- Anzalnahu Qura-nan 
> 
> > 'Arabiyyan La'allakum Ta'qiluwna", supaya kamu mempergunakan akalmu. 
> 
> > Memahamkan wahyu harus mempergunakan akal, maka dikaitkanlah bahasa 
> 
> > Arab yang mendapat predikat Mubiyn dengan Allah mengajarkan nama- 
> 
> > nama kepada Adam dalam bahasa yang mendapat predikat Mubiyn, yaitu 
> 
> > Lisanun 'Arabiyyun Mubiyn. Dari ayat-ayat (55:1-4), (16:104) , 
> 
> > (26:193-195: dan (12:2) dengan mempergunakan akal (dari 'Ain, Qaf, 
> 
> > Lam, 'Aqala artinya menganalisis dan mensintesis) dapatlah 
> 
> > disimpulkan: Allah Yang Maha Pemurah menciptakan manusia. Khusus 
> 
> > kepada Adam, Allah mengajarkan kepadanya al Bayan, yaitu bahasa yang 
> 
> > jelas, yaitu bahasa Arab, 'Arabiyyun Mubiynun. Jadi Nabi Adam AS 
> 
> > memakai bahasa Arab.
> 
> >
> 
> > Karena Allah yang mengajar Adam berbahasa, yaitu bahasa Arab, maka 
> 
> > bahasa Arab itu harus konsepsional. Maka uraian saya selanjutnya 
> 
> > menunjukkan bahasa Arab itu konsepsional baik dalam struktur, maupun 
> 
> > dalam hal maknawi. Konsepsional dalam hal struktur, yaitu kata- 
> 
> > katanya terbina di atas akar kata yang terdiri dari tiga fonem dan 
> 
> > ada yang dapat disusun secara matematis yaitu sistem permutasi. 
> 
> > Konspesional dalam hal maknawi yaitu ada hubungan erat antara kata 
> 
> > dengan bendanya. Dalam perjalanan sejarah, bahasa Arablah yang 
> 
> > paling sedikit terserang "penyakit". Itulah "latar belakang" Kitab 
> 
> > Suci yang terakhir dalam bahasa Arab:
> 
> > -- "Inna- Anzalnahu Qura-nan 'Arabiyyan La'allakum 
> 
> > Ta'qiluwna" (Yuwsuf, 2), artinya: 
> 
> > -- Sesungguhnya Kami turunkan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu 
> 
> > mempergunakan akalmu (12:2).
> 
> >
> 
> > Kata-kata dalam bahasa Arab itu konsepsional dalam arti bukan hanya 
> 
> > sekadar identifikasi benda-benda, melainkan pula ada hubungan erat 
> 
> > antara kata dengan bendanya, seakan-akan benda itu dipotret oleh 
> 
> > kata yang bersangkutan. Ambillah contoh makanan dasar yang sudah 
> 
> > diolah yaitu roti (Indonesia), brood (Belanda), nan (Parsi). Kata 
> 
> > roti, brood dan nan hanya sekadar identifikasi makanan pokok yang 
> 
> > sudah diolah, tidak lebih dari itu. Dalam bahasa Arab roti dibentuk 
> 
> > oleh 3 huruf Kha, Ba dan Zay, Khubzun. Jika diaplikasikan perlakuan 
> 
> > secara matematis yaitu permutasi, maka dari ketiga huruf ini 
> 
> > terbentuklah kata khabaza dengan permutasi khazaba dan bazakha. 
> 
> > Khabaza berarti mengubah cepat-cepat sesuatu dengan tangan, khazaba 
> 
> > berarti menjadi gembung dan bazakha berarti memukul-mukul sesuatu. 
> 
> > Dan kesemuanya itu menggambarkan proses pembuatan roti: adonan roti 
> 
> > itu diberi bubuk supaya terjadi gas yang menyebabkan adonan itu 
> 
> > menggembung, adonan itu dibanting-banting dan diubah cepat-cepat 
> 
> > dengan tangan. Maka kata Khubzun berarti makanan dasar yang 
> 
> > pengolahannya dengan proses membanting adonan, kemudian adonan itu 
> 
> > dibuat kembung, dan itulah potret makanan pokok tersebut. Sebuah 
> 
> > lagi contoh, yaitu sebuah lauk dari makanan pokok yang umum dikenal 
> 
> > sehari-hari yakni telur (Indonesia), ei (Belanda), tama(n)go 
> 
> > (Jepang). Telur, ei dan tama(n)go hanya sekadar identifikasi saja. 
> 
> > Dalam bahasa Arab telur disebut baydhun yang dibentuk oleh akar dari 
> 
> > 3 huruf Ba, Ya, Dhad. Istilah itu menyatakan bahwa benda yang 
> 
> > dimaksud putih warnanya dan lonjong bentuknya, sebab putih dalam 
> 
> > bahasa Arab adalah abyadh (mudzakkar, jantan) atau 
> 
> > baydha-' (muannats, betina), sedangkan lonjong dalam bahasa Arabnya 
> 
> > ialah baydha'. Itulah potret telur, berwarna putih, lonjong bentuknya.
> 
> >
> 
> > Demikianlah Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Adam AS bahasa yang 
> 
> > berstruktur secara sempurna yang dibentuk dari akar yang terdiri 
> 
> > dari 3 bunyi. Ini berlainan dengan teori pertumbuhan bahasa secara 
> 
> > perlahan-lahan (evolusi) seperti dindong theory, gesticulation 
> 
> > theory (bahasa gerak-isyarat tangan) dll. Bahwa ada teori evolusi 
> 
> > bahasa yang dimulai misalnya seperti bunyi burung atau binatang ding- 
> 
> > dong, bisa saja diterima, oleh karena Qabil (Kain) anak Adam, telah 
> 
> > membunuh saudaranya yaitu Habil, maka ia diusir meninggalkan 
> 
> > pemukiman Adam + Hawa anak-beranak. Hidup mengembara seperti 
> 
> > kehidupan binatang (uncivilized), bahasanya diserang "penyakit" 
> 
> > hingga habis sama sekali, sehingga bahasa turunannya Qabil mengalami 
> 
> > evolusi mulai dari nol alias ding-dong meningkat ke bahasa gerak- 
> 
> > isyarat tangan dan seterusnya.
> 
> >
> 
> > Dalam perjalanan sejarah bahasa Arablah yang paling sehat, ketimbang 
> 
> > bahasa-bahasa lain, dalam arti bahasa Arab sangat sedikit dihinggapi 
> 
> > penyakit kata-kata (deseases of words). Yang dimaksud dengan 
> 
> > penyakit kata-kata ialah seperti: Penyakti subtraksi dengan 
> 
> > perincian aphesis, aphresis, apocope, elisi, syncope. Penyakit 
> 
> > addisi dengan perincian: prothesis, prosthesis, reduplikasi, 
> 
> > epenthesis, paragoge atau ephithesis. Penyakit tidak teratur 
> 
> > (irregular) dengan perincian metathesis, doublet, variant, korupsi. 
> 
> > Penyakit perubahan bunyi dengan perincian zezament, sakari, satva, 
> 
> > kasykasya dan homonym.
> 
> >
> 
> > Mari kita lihat penyakit terakhir, yaitu penyakit homonym dalam 
> 
> > bahasa Inggris. Homonym adalah sebuah kata yang mempunyai bermacam- 
> 
> > macam arti.
> 
> >
> 
> > Ada sedikit survei lapangan, yaitu mengapa ada homonym. Itu tidak 
> 
> > lain karena dalam perjalanan sang waktu terjadi perubahan bunyi, 
> 
> > namun masih dalam makhraj (artikulasi) yang sama, sehingga dari 
> 
> > beberapa kata yang berbeda menjadi sebuah kata saja, seperti contoh 
> 
> > homonym GRAVE yang punya tiga arti dalam bahasa Inggris, fonem [G R 
> 
> > V] berasal dari tiga kata yang berbeda dalam bahasa Arab (bahasanya 
> 
> > Nabi Adam AS) yaitu dari [G R B], [Q R B] dan [K R B].
> 
> >
> 
> > Ketika Qabil (Kain) anak Adam, telah membunuh saudaranya yaitu 
> 
> > Habil, ia kebingungan mau diapakan mayat Habil itu.
> 
> > -- Fa Ba'atsa Llahu Ghura-ban Yabhatsu fiy lArdhi liYuriyahu Kayfa 
> 
> > Yuwa-riy Sawata Akhiyhi (Al Ma-idah, 31), artinya:
> 
> > -- Maka Allah mengirim ghurab (gagak) yang melubangi tanah supaya 
> 
> > diperlihatkannya kepadanya (Qabil) bagaimana ia menguburkan mayat 
> 
> > saudaranya (5:31). Ghurab dibentuk oleh 3 huruf: Ghain, Ra, Ba, nama 
> 
> > sejenis burung yang dapat melubangi tanah dengan paruh dan kakinya. 
> 
> > Ghurab bukan hanya sekadar identifikasi burung termaksud, melainkan 
> 
> > potret yang merekam pula drama bagaimana Qabil yang telah membunuh 
> 
> > itu diajar mengubur mayat. Dalam perjalanan sang waktu GH dan B 
> 
> > mengalami perubahan namun tetap dalam makhraj (artikulasi) yang sama 
> 
> > menjadi G dan V dalam bahasa Inggris (ingat, semua bangsa manusia 
> 
> > berasal dari Adam, termasuk bangsa Inggris), sehingga menjadi GRAVE, 
> 
> > yang berarti "an exavation made in the earth to receive a dead body 
> 
> > in burial". Ghurab sebagai nama sejenis burung menurun ke dalam 
> 
> > bahasa Inggris CROW. Juga terjadi perubahan bunyi, tetapi tetap 
> 
> > dalam makhraj yang sama, GH dengan C, serta B dengan W.
> 
> >
> 
> > -- Uwla-ika lMuqarrabuwna. Fiy Jannatin nNa'iymi (Al Wa-qi'ah, 
> 
> > 11-12), artinya: 
> 
> > -- Mereka itu Muqarrabun. Dalam surga kesenangan (58:11-12). 
> 
> > Muqarrabun dari akar yang dibentuk oleh 3 huruf: Qaf, Ra, Ba. Bunyi 
> 
> > Q dan B dalam perjalanan sang waktu berubah, dengan makhraj yang 
> 
> > tetap, menjadi G dan V dalam lidah Inggris, sehingga menjadi GRAVE. 
> 
> > Itulah homonym Grave dalam arti yang kedua: "indicates a weighty 
> 
> > dignity, sedate, solemn".
> 
> >
> 
> > -- Fa Najjarnahu wa Ahlahu mina lKarbi lAzhiymi (Al Anbiya-, 76), 
> 
> > artinya: 
> 
> > -- Maka Kami selamatkan dia (Nuh) dan keluarganya dari karbun 
> 
> > (kegawatan) yang dahsyat (21:76). Karbun dibina oleh 3 huruf: Kef, 
> 
> > Ra, Ba. Bunyi K berubah menjadi G, serta B menjadi V dalam makhraj 
> 
> > yang tetap, lalu lagi-lagi menjadi GRAVE. Itulah homonym Grave dalam 
> 
> > arti yang ketiga: "a grave situation", situasi yang kritis, gawat, 
> 
> > genting, suram.
> 
> >
> 
> > Demikianlah terbentuknya homonym GRAVE yang sesungguhnya berasal 
> 
> > dari bahasa asal manusia (bahasanya Nabi Adam AS), dari tiga kata 
> 
> > yang berbeda ghurabun (Gh, R,B), qarraba (Q,R,B), karbun (K,R,B), 
> 
> > yang dalam perjalanan sang waktu mengalami penyakit perubahan bunyi, 
> 
> > ketiga kata yang berbeda itu semuanya berubah menjadi satu kata 
> 
> > homonym grave dengan 3 arti yang berbeda, yaitu: 1."an exavation 
> 
> > made in the earth to receive a dead body in burial", 2."indicates a 
> 
> > weighty dignity, sedate, solemn", 3."a grave situation". WaLlahu 
> 
> > A'lam bi alSawab.
> 
> >
> 
> > *** Makassar, 10 Agustus 1997
> 
> > [H.Muh.Nur Abdurrahman]
> 
> > http://waii-hmna.blogspot.com/1997/08/285-nabi-adam-as-memakai-bahasa-apa.html
> 
> >
> 
> > ### 
> 
> > ### 
> 
> > ### 
> 
> > ### 
> 
> > ### 
> 
> > ### 
> 
> > ### 
> 
> > ### 
> 
> > ### 
> 
> > ### 
> 
> > ### 
> 
> > ### 
> 
> > #####################################################################
> 
> >
> 
> > Pada zaman sebelum Islam istilah tersebut digunakan untuk para 
> 
> > petani yang sedang menanam benih di ladang, menutup/mengubur dengan 
> 
> > tanah.
> 
> > Sehingga kalimat kafir bisa dimplikasikan menjadi "seseorang yang
> 
> > bersembunyi atau menutup diri". Dalam bahasa Islam sekarang 
> 
> > mengalami penyempitan makna, kafir sebuah kata
> 
> > yang digunakan untuk menjabarkan seseorang yang menolak/tidak 
> 
> > memeluk agama Islam.
> 
> > 2) Term Kafir dalam Qur'an, sering kita jumpai kata "kafir" 
> 
> > digunakan dalam berbagai konteks al :
> 
> > Kufur at-tauhid (Menolak tauhid): Dialamatkan kepada mereka yang 
> 
> > menolak bahwa Tuhan itu satu.
> 
> > Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri
> 
> > peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan
> 
> > beriman. (Al Baqarah ayat 6)Kufur al-ni`mah (mengingkari nikmat): 
> 
> > Dialamatkan kepada mereka yang tidak mau bersyukur kepada Tuhan
> 
> > Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula)
> 
> > kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari
> 
> > (nikmat)-Ku (la takfurun). (Al Baqarah ayat 152)Kufur at-tabarri 
> 
> > (melepaskan diri)
> 
> > Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada
> 
> > Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata
> 
> > kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan
> 
> > daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu
> 
> > (kafarna bikum)..." (Al Mumtahanah ayat 4)Kufur al-juhud: 
> 
> > Mengingkari sesuatu
> 
> > .... maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka 
> 
> > ketahui, mereka lalu ingkar (kafaru) kepadanya. (Al-Baqarah ayat 89) 
> 
> > Kufur at-taghtiyah: (menanam/mengubur sesuatu)
> 
> > Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah
> 
> > permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah
> 
> > antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak,
> 
> > seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani (kuffar) 
> 
> > (Al Hadid 20)2) Adapun saya kaitkan dengan ahlul kitab itu bukan 
> 
> > bermaksud melebar, terkait dengan opini Anda yang mengatakan, "Kita 
> 
> > membenci Kristen dan yahudi karena mereka kufur, mereka tidak mau 
> 
> > menyembah ALLAH". Kufur dalam artian ingkar, sebenarnya tidak hanya 
> 
> > menimpa kaum non muslim, orang islampun bisa saja dan mungkin saja 
> 
> > bersikap kufur pada nikmat Allah.
> 
> >
> 
> > Ahli Kitab (??? ?????? 'Ahl al-Kitab) adalah sebutan dalam Al Qur'an 
> 
> > untuk kaum beragama Nasrani (Kristen) dan Yahudi. Dinamakan demikian 
> 
> > karena pada keduanya menurut ajaran Islam, Allah menurunkan Kitab 
> 
> > Taurat melalui Nabi Musa dan Injil melalui Nabi Isa. Nah benarkah 
> 
> > mereka orang Kristen dan yahudi itu tidak menyembah Allah ?? Betul 
> 
> > bahwa dikisahkan dalam qur'an mereka itu membunuh para nabi, pernah 
> 
> > disesatkan oleh samiri sehingga menyembah patung anak lembu yang 
> 
> > kemudian dikoreksi Nabi Musa kembali ke arah yang benar, theologi 
> 
> > trinitas dsb, tetapi kan mereka (Yahudi dan Nasrani) juga menyembah 
> 
> > Allah ??
> 
> >
> 
> > Tentu saja terkait dengan sikap Abdul Latif yang membela kaum 
> 
> > kristen dan yahudi secara membabi buta adalah ngawur.
> 
> >
> 
> > Wassalam
> 
> > Abdul Mu'iz
> 
> >
> 
> > --- Pada Kam, 17/6/10, Yudi Yuliyadi <y...@geoindo.com> menulis:
> 
> >
> 
> > Dari: Yudi Yuliyadi <y...@geoindo.com>
> 
> > Judul: [wanita-muslimah] saudaraku abdul muiz
> 
> > Kepada: wanita-muslimah@yahoogroups.com
> 
> > Tanggal: Kamis, 17 Juni, 2010, 7:47 AM
> 
> >
> 
> > Wallahualam
> 
> >
> 
> > Yang saya tahu makana kufur itu adalah tidak menyebah ALLAH dan 
> 
> > mendustakan
> 
> >
> 
> > ayat2 ALLAH
> 
> >
> 
> > Mungkin ada yang bisa menjelaskan lebih detail
> 
> >
> 
> > Saudaraku jangan melebarkan makna ahli kitab dalam al-qur`an, 
> 
> > silahkan lihat
> 
> >
> 
> > tafsir berkaitan dengan kata ahli kitab
> 
> >
> 
> > Yang saya ketahui (mohon maaf) ahli ktab itu adalah agama telah 
> 
> > diberi kitab
> 
> >
> 
> > oleh ALLAH seperti yahudi dan nasrani yang disampaikan para naby lewat
> 
> >
> 
> > perantara malaikat jibril (malaikat yang bertugas menyampaikan 
> 
> > wahyu) dari
> 
> >
> 
> > ALLAH
> 
> >
> 
> > Hanya orang JIL dan orientalis yang mengatakan bahwa budha dan hindu
> 
> >
> 
> > termasuk ahli kitab, saudaraku kitab mereka adalah buatan manusia 
> 
> > murni beda
> 
> >
> 
> > dengan nasrani dan yahudi walao kitabnya dari ALLAH tapi sekarang 
> 
> > sudah
> 
> >
> 
> > dirubah oleh tangan2 terlaknat (silahkan rujuk ayat2 yang berkaitan 
> 
> > dengan
> 
> >
> 
> > ancaman ALLAH kepada orang yahudi dan nasrany)
> 
> >
> 
> > Setiap naby yang ALLAH utus kebanyakan didustakan bahkan ada yang 
> 
> > dibunuh
> 
> >
> 
> > seperti nabi yahya, zakaria, dan nabi isa, silahkan rujuk ayat al- 
> 
> > qur`an
> 
> >
> 
> > berkaitan dengan kisah naby atau kitab sejarah islam. Saudaraku yahudi
> 
> >
> 
> > terkenal dengan penghianatannya bahkan terhadap ALLAH dan rasul-NYA, 
> 
> > nabi
> 
> >
> 
> > ada yang dibunuh dan kita ingat dalam al-qur`an bagaimana kisah bani 
> 
> > Israel
> 
> >
> 
> > yang mendustakan nabi musa dan bahkan menyembah anak sapi, ketika akan
> 
> >
> 
> > berperang dan membebaskan palestina. Saudaraku apa yang yahudi ucapkan
> 
> >
> 
> > (silhkan rujuk pada Al-qur`an) silahkan engkau berperang bersama 
> 
> > tuhan_MU
> 
> >
> 
> > kami akan menunggu disini.
> 
> >
> 
> > Bagaimana kisah talud dan pembangkangan yahudi terhadap perintah nabi?
> 
> >
> 
> > Saudaraku islam memerintahkan kita berbuat baik terhadap sesama 
> 
> > manusia
> 
> >
> 
> > bukan berarti kita diam saat aqidah kita diacak2 dan saudara kita 
> 
> > dibantai.
> 
> >
> 
> > Bila kita tidak bisa berjihad sebagaimana saudara kita di palestina, 
> 
> > irak
> 
> >
> 
> > dsb. Kita bisa berjuang lewat lisan kita yaitu dakwah
> 
> >
> 
> > Mohon maaf saudaraku saya hanya orang awam
> 
> >
> 
> > <http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/144672;_ylc=X3oDMTJzO
> 
> >
> 
> > WMyNTRnBF9TAzk3MzU5NzE1BGdycElkAzE4Nzc5ODgEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MDc2MjUwBG1zZ0lkA
> 
> >
> 
> > zE0NDY3MgRzZWMDZG1zZwRzbGsDdm1zZwRzdGltZQMxMjc2Njc5MTM3> Bls:
> 
> >
> 
> > [wanita-muslimah] jawaban untuk pak abdul
> 
> >
> 
> > Posted by: "Abdul Muiz"
> 
> >
> 
> > <mailto:mui...@yahoo.com?subject=%20re%3abls%3a%20%5bwanita-muslimah%5d%20ja
> 
> >
> 
> > waban%20untuk%20pak%20abdul> mui...@yahoo.com
> 
> >
> 
> > <http://profiles.yahoo.com/muizof> muizof
> 
> >
> 
> > Tue Jun 15, 2010 7:04 pm (PDT)
> 
> >
> 
> > Mas Yudi Yuliadi,
> 
> >
> 
> > jelaskan dulu makna kufur itu apa ?? karena term kafir di qur'an itu 
> 
> > tidak
> 
> >
> 
> > tunggal, ada ahlul kitab (istilah ini saja dimaknai beragam ada yang
> 
> >
> 
> > menyebut yahudi dan nasrani, ada yang tidak sepakat, ada yang 
> 
> > menyebut tidak
> 
> >
> 
> > terbatas Yahudi dan Nasrani, namun Hindu, Budha juga termasuk karena 
> 
> > mereka
> 
> >
> 
> > juga punya kitab, namun banyak yang tidak sepakat), ada bani israil,
> 
> >
> 
> > Kebencian kita pada suatu kaum hendaknya didasarkan reasoning "suka 
> 
> > berbuat
> 
> >
> 
> > aniaya, merusak, menumpahkan darah tanpa haq, merampas hak orang 
> 
> > lain atau
> 
> >
> 
> > mengusir orang dari kampung halamannya -- umumnya al qur'an 
> 
> > menginspire
> 
> >
> 
> > membenci dan menganjurkan perang adalah karena alasan tsb --- " 
> 
> > sehingga
> 
> >
> 
> > menimbulkan disharmoni atau ketidaktentraman dunia. Kalau alasan 
> 
> > membenci
> 
> >
> 
> > yahudi karena tidak menyembah Allah, maka timbul pertanyaan : 
> 
> > benarkah orang
> 
> >
> 
> > yahudi itu tidak menyembah Allah ??, terus nabi-nabi dari bani israel
> 
> >
> 
> > seperti Ishak, Ya'qub, Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman dsb itu apa tidak
> 
> >
> 
> > memperkenalkan orang Yahudi pada Allah ??.
> 
> >
> 
> > wassalam
> 
> >
> 
> > [Non-text portions of this message have been removed]
> 
> >
> 
> > 
> 
> [Non-text portions of this message have been removed]
> 
> [Non-text portions of this message have been removed]
> 
> [Non-text portions of this message have been removed]------------------------------------

=======================
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscr...@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejaht...@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelism...@yahoogroups.com

Milis ini tidak menerima attachment.Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  wanita-muslimah-dig...@yahoogroups.com 
  wanita-muslimah-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  wanita-muslimah-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke