FPI cs, MUI,FUI,MMI DDII HTI adalah penyeba penyakit cancer yang merusak tubuh 
umat Islam di Indonesia.

Assalamu'alaikum wrwb.

Bismilahirrahmanirrahiim.
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada 
yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. QS 3:110
"…. dan hendaklah ada dikalangan kamu satu golongan yang menyeru ke arah 
kebaikan dan menegakkan yang makruf dan mencegah kemungkaran dan mereka adalah 
golongan yang beroleh kemenangan". QS 3: 104.

Setiap kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mencegah perbuatan2 
keji,mungkar dan orang2 yang tidak mentaati hukum,baik hukum pemerintah maupun 
agama.

Kita lihat segolongan umat Islam Fundamentalis cara menegakan amar makruf nahi 
mungkar dengan cara ;
----memaksa dengan tangan
----memaksa dengan membuat undang2 untuk melarangnya.
----memaksa dengan memban dalam dunia milist

Ulama2 dan usztad2 Fundamenatalis ini merujuk bukan kepada Al Quran sebagai 
pedoman yg diberikan oleh ALLAH dan Rasul, tetapi kepada hadits2 palsu, fatwa2 
ulama2 dan kitab2 sejarah sahabat2 dll yang bertentangan dgn al Quran,akirnya 
kelihatan image Islam adalah beringas, ganas,kasar, violence dan bahkan ada 
ulama2 Fundamentalis Radikal mengeluarkan fatwa bahwa orang2 yang sesat atau 
kafir atau murtad dll adalah halal darahnya artinya boleh di bunuh. nauzubillah.

Seperti hadits dibawah ini;
"Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran,hendaklah is mengubah 
dengan TANGAN MU:jika tidak mempu, hendaklah dengan lisannya; jika tidak mampu 
hendaklah dengan hatinya.Akan tetapi,yang demikian adalah selemah lemahnya 
iman.HR.Muslim"

(artinya merobah dgn tangan adalah merusak fisik orang, properti orang dll)

RasuluLlah SAW menetapkan hukum bagi pezina secara tegas, seperti di dalam 
hadis Beliau: "Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 
tiga hal: orang yang berzina, orang yang membunuh, dan orang yang murtad dan 
keluar dari jamaah." (HR Bukhari, Muslim, At-Tirmizy, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu 
Majah, Ahmad, Ad-Darimy).

Inilah yang terjadi di dunia islam dimana golongan2 muslim yang berbeda dengan 
ulama2 Fundamentalis dianggap ajaran sesat,kafir dll dan mereka berhak 
melaksanakan perintah hadits2 diatas itu untuk melakukan kekerasan dan 
pembunuhan kepada umat Islam Syiah,Ahmadiyah, muslim pro demokrasi sculer dll. 
Akirnya terjadilah konflik antara sesama saudara2 muslim. Inilah akar konflik 
dalam islam.

Sesungguhnya agama islam itu membawa kedamaian dan rahmat bagi semua golongan2 
dalam masarakat yang plural. QS 21:107.

Kalaulah ulama2 merujuk kepada Al Quran seperti ayat dibawah ini, maka umat 
Islam kelihatan umat yang beradap,dewasa,santun dan toleransi dengan 
perbedaan2,karena perbedaan2 itulah yang akan memperkuat Islam bagi orang2 yang 
berpikir, tapi bagi orang2 yang kurang ilmu (bodoh) perbedaan2 itu adalah 
malapetaka baginya.

Inilah perintah2 ALLAH kepada Rasul dan umat Islam seluruhnya;

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap 
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah 
ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.QS.3:159

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah* dan pelajaran yang baik 
dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang 
lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang 
lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS.16: 125)
.Tugas kamu ( Muhammad) hanya menyampaikan saja. kami lah yang 
menghisab/menghukumnya perbuatan2 mereka dan...QS.13:40.

Jika mereka tetap berpaling,maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atas 
kamu(Muhammad) hanyalah menyampaikan (amanat ALLAH ) dgn terang Qs 16 :82

Selagi umat ulama2 Islam fundamentalis masih merujuk kepada hadits2 palsu itu, 
konflik dalam umat islam akan berjalan tanpa berhenti, kecuali MUI atau 
pemerintah menarik hadist2 itu dari kitab2 dakwa Islam di Indonesia.

Demikianlah ayat2 ALLAH menjelaskan bagaimana cara menegakan amar makruf nahi 
mungkar dalam masarakat, semoga ayat2 ALLAH diatas itu dapat memperbaiki aqidah 
kita selama ini yang di ajarkan oleh ulama2 Islam Fundamentalis. Dan semoga 
ALLAH mengampuni kelalaian2 kita,amien.

Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, [26] dan mudahkanlah untukku urusanku, 
[27] dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, [28] supaya mereka mengerti 
perkataanku, QS20:25

wassalamu'alaikum wrwb
Creative AlQuran study.
Al Quran give the true solution
Book Seri 1.
Abdullatif.


Kirim email ke