Membaca pemikirannya tampak si Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin 
sendiri tidak mengerti apa itu Al-Dinu al-Islam dan apa itu sekularisme. 
Masak sih mau mempercayai pemikiran orang ini?

--------------------------------------------------
From: "donnie damana" <donnie.dam...@gmail.com>
Sent: Thursday, September 02, 2010 8:57 AM
To: <wanita-muslimah@yahoogroups.com>
Subject: Re: [wanita-muslimah] SEKULERISME

> Sayangnya.. kita banyak menemukan nilai2 masyarakat yang islami di negara 
> yang sekuler..
> what a tragic :(
>
> :D
> On Sep 2, 2010, at 8:52 AM, Yudi Yuliyadi wrote:
>
>>
>> Sekulerisme atau pemisahan agama dari kehidupan selalu diberitakan oleh 
>> para
>> agen atau misionaris barat terutama yang tergabung dalam JIL
>>
>> Yang tanpa malu2 mengatakan bahwa islam adalah sekulerisme
>>
>> Sesungguhnya islam adalah sebuah ideology (mabda) yang mengatur seluruh
>> aspek kehidupan baik segi politik, hukum, pergaulan, ekonomi ataupun 
>> social
>> budaya
>>
>> Inilah yang ditakutkan oleh barat, islam akan bangkit kembali tidak akan
>> lama lagi. Dan kembali menegakkan syariat islam secara kaffah
>>
>> APA ITU SEKULARISME ?
>>
>> Oleh
>> Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin
>>
>> Pertanyaan:
>> Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin ditanya : Apa itu sekulerisme? 
>> Dan
>> bagaimana hukum Islam terhadap para penganutnya?
>>
>> Jawaban
>> Sekulerisme merupakan aliran baru dan gerakan yang rusak, bertujuan untuk
>> memisahkan urusan dien dari negara, berjibaku di atas keduniawian dan 
>> sibuk
>> dengan kenikmatan dan kelezatannya serta menjadikannya sebagai 
>> satu-satunya
>> tujuan di dalam kehidupan ini, melupakan dan melalaikan rumah akhirat dan
>> tidak melirik kepada amalan-amalan ukhrawi ataupun memperhatikannya. 
>> Sabda
>> Rasulullah berikut ini sangat tepat dilabelkan kepada seorang sekuler,
>>
>> "Artinya : Celakalah budak dinar, budak dirham dan budak khamishah 
>> (sejenis
>> pakaian terbuat dari sutera atau wol, berwarna hitam dan bertanda); jika
>> diberi, dia rela dan jika tidak diberi, dia mendongkol. Celaka dan 
>> merugilah
>> (sia-sialah) dia dan bila duri mengenainya, maka dia tidak 
>> mengeluarkannya"
>> [Al-Bukhari, al-Jihad (2883)]
>>
>> Setiap orang yang mencela sesuatu dari ajaran Islam baik melalui ucapan
>> ataupun perbuatan maka sifat tersebut dapat dilekatkan padanya. 
>> Barangsiapa
>> menjadikan undang-undang buatan manusia sebagai pemutus dan membatalkan
>> hukum-hukum syari'at, maka dia adalah seorang sekuler. Siapa yang
>> membolehkan semua hal yang diharamkan seperti perzinaan, minuman keras,
>> musik dan transaksi ribawi dan meyakini bahwa melarang hal itu berbahaya
>> bagi manusia dan merupakan sikap apatis terhadap sesuatu yang memiliki
>> mashalahat terhadap diri, maka dia adalah seorang Sekuler. Siapa yang
>> mencegah atau mengingkari penegakan hukum hudud seperti hukum bunuh 
>> terhadap
>> si pembunuh, rajam, cambuk terhadap pezina atau peminum khamar, potong
>> tangan pencuri atau perampok dan mengklaim bahwa penegakannya menyalahi
>> sikap lemah lembut dan mengandung unsur kesadisan dan kebengisan, maka 
>> dia
>> masuk ke dalam sekulerisme.
>>
>> Sedangkan hukum Islam terhadap mereka, maka sebagaimana firman Allah Swt
>> tatkala memberikan sifat kepada orang-orang Yahudi,
>>
>> "Artinya : Apakah kamu beriman kepada sebagian dari Al-Kitab (Taurat) dan
>> ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang 
>> berbuat
>> demikian daripadamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. " 
>> [Al-Baqarah
>> :85].
>>
>> Barangsiapa menerima sesuatu yang setara dari ajaran agama seperti Ahwal
>> Syakhshiyyah (Undang-Undang Perdata), sebagian ibadah dan menolak apa 
>> yang
>> tidak sejalan dengan hawa nafsunya, maka dia masuk ke dalam makna ayat 
>> ini.
>>
>> Demikian juga firmanNya.
>>
>> "Artinya : Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, 
>> niscaya
>> kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan 
>> sempurna
>> dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang 
>> tidak
>> memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa 
>> yang
>> telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka
>> kerjakan." [Hud:15-16]
>>
>> Maka, tujuan utama kaum sekuler adalah menggabungkan dunia dan kenikmatan
>> pelampiasan hawa nafsu sekalipun diha-ramkan dan mencegah dari melakukan
>> kewajiban, maka mereka masuk ke dalam makna ayat di atas dan juga ayat
>> berikut,
>>
>> "Artinya : Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka 
>> Kami
>> segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang 
>> Kami
>> kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan memasukinya
>> dalam keadaan tercela dan terusir." [Al-Isra :18]
>>
>> Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadits-hadits semisalnya, wallohu a' lam.
>>
>> [Fatawa Fi at-Tauhid, dari fatwa Fadhilatusy Syaikh Ibn Jibrin, h.39-40]
>>
>> [Disalin dari buku Al-Fatawa Asy-Syar'iyyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah 
>> Min
>> Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini-2, 
>> Darul
>> Haq]
>>
>> Sumber : http://almanhaj.or.id/index.php?action=mo
>> <http://almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=1353&bagian=0>
>> re&article_id=1353&bagian=0
>>
>> [Non-text portions of this message have been removed]
>>
>>
>
>
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
> ------------------------------------
>
> =======================
> Milis Wanita Muslimah
> Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
> Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
> Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
> ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
> Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
> Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscr...@yahoogroups.com
> Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejaht...@yahoogroups.com
> Milis Anak Muda Islam mailto:majelism...@yahoogroups.com
>
> Milis ini tidak menerima attachment.Yahoo! Groups Links
>
>
>
> 

Kirim email ke