BISMILLA-HIRRAHMA-NIRRAHIYM
 
WAHYU DAN AKAL - IMAN DAN ILMU
[Kolom Tetap Harian Fajar
939 Laylat al-Qadr, Al-Quran itu Qadim Atau Makhluq, dan Masalah Ejaan

Barsihannor (B) dan Wahyuddin Halim (WH) dalam Harian Fajar rubrik Opini 
berturut-turut edisi 27-8 dan 31-8-2010 masing-masing menulis,
B: Bahwa Allah memilih Ramadan sebagai waktu turunnya lailat al-qadar, dan 
lailat al-qadar tidak mesti dicari.
WH: Lailatulkadar tidak harus di likur terakhir Ramadan, dan saat pasti 
lailatulkadar turun menjadi misteri.
 
Koreksi: laylat al-qadr tidak turun, melainkan yang turun adalah Al-Quran, 
malaikat dan ruh (Jibril) pada laylat al-qadr. Ini dalilnya: AN ANZLNH FY LYLt 
ALQDR. TNZL ALMLaKt W ALRWh FYHA (S ALQDR, 97:1,4), dibaca: innaa anzalnaahu fy 
lailatil qadri. tanazzalul malaaikatu war ruwhu fiyhaa, artinya: Sesungguhnya 
Kami telah menurunkannya pada laylat al-qadr . Turun malaikat dan ruh (Malaikat 
Jibril) di dalamnya. Hu (nya) dalam ayat 1 menunjuk Al-Quran dan haa (nya) 
dalam ayat 4 menunjuk laylat al-qadr. 

Comment: Liberal nian pendapat B dan WH, akal mereka keduanya diposisikan 
mengatasi sabda Nabi Muhammad SAW: "Taharraw laylata l-qadri fil 'asyril 
awaakhir min ramadhaan" (HR Bukhariy), artinya: Carilah laylat al-qadr pada 
sepuluh malam terakhir Ramadhan. 

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Carilah", B bilang: "tidak mesti dicari." Nabi 
Muhammad SAW bersabda: "Pada sepuluh malam terakhir Ramadhan," WH bilang: 
"Tidak harus di likur terakhir Ramadan."

B dan WH keduanya mnganggap dirinya lebih pintar dari Nabi Muhammad SAW. 
Boleh-boleh saja bebas, tetapi jangan kebablasan. Berpendapat mesti dikontrol 
Nash, tidak boleh MENEMBUS Nash. Secara matematis, Nash merupakan asymptote 
dari sebuah kurva. Rektor UIN Alauddin Makassar harus bertanggung jawab perihal 
kebebasan liberal para dosen UIN Alauddin Makassar ini, yang menganggap diri 
mereka lebih pintar dari Nabi Muhammad SAW. Qulil haqqa walau kaana murran, 
katakanlah kebenaran itu walaupun pahit.

***
Firman Allah SWT:
-- YSM'AWN KLM ALLH (S.ALBQRt, 2:75), dibaca: yasma'uwna kalaama Llaah, artinya:
-- mendengar Kalam Allah

-- ANA ANZLNH QRANA 'ARBYA (S>YWSF, 12:2), dibaca: innaa anzalnaahu qur.aanan 
'arabiyyan, artinya:
-- Sesungguhnya Kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab

KLM ALLH = bahasa Allah
QRANA 'ARBYA = Al-Quran itu bahasa Arab

Jadi Allah sendiri yang berfirman, bahwa KLM ALLH = bahasa Allah = bahasa Arab.

Diagram di bawah menjelaskan bahasa Allah ditransfer menjadi Al Quran dalam 
bahasa Arab.

                 +========+ 
  bahasa Allah-----> | Al-Quran |----->bahasa Arab 
                 +========+

Disebelah kiri kotak berupa wahyu, qadim, bukan Makhluq, sebelah kanan kotak 
adalah Makhluq berupa getaran tali suara manusia merambat melalui udara 
menggetarkan selaput gendang telinga ditransfer menjadi pulsa elektris yang 
diteruskan oleh saraf ke otak diproses secara musykil, lalu terdengarlah suara 
orang melantunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Alhasil Laisa kamitslihi syai'un 
(tidak ada sesuatupun padanannya) tetap berlaku dan juga sekaligus menjelaskan 
pertentangan yang sengit apakah A-Quran itu Makhluq atau bukan. Imam Hambali 
melihat sebelah kiri kotak, kaum Mu'tazilah melihat sebelah kanan kotak. Jadi 
Imam Hambali vs kaum Mu'tazilah, kedua pihak benar, terjadi perbedaan pendapat 
berlatar belakang cara pandang, satu pihak melihat ke kiri kotak dan pihak yang 
lain melihat sebelah kanan kotak. 

Seperti diketahui Imam Hambali berada di zaman kekuasaan kaum Mu'tazilah yang 
berpendapat bahawa Al-Quran itu adalah Makhluq. Pada masa itu satu-satunya 
ulama yang berani dan keras berpendirian bahawa "Al-Quran itu bukan Makhluq, 
tetapi ia adalah Kalamullah," ialah Imam Hambali. Beliau adalah satu-satunya 
ulama ketika itu yang berani membantah. Beliau ditangkap dan dihadapkan ke 
hadapan Sultan Al-Makmun. Beliau diadili lalu dimasukkan ke dalam penjara 
disertai hukuman cambuk. Ketika cambuk yang pertama singgah di punggung beliau, 
beliau mengucapkan "Bismillah." Ketika cambuk yang kedua, beliau mengucapkan 
"La haula walaa quwwata illaa billah". Ketika cambuk yang ketiga kalinya beliau 
mengucapkan "Al-Quran kalaamullahi ghairu makhluq" (Al-Quran adalah kalam Allah 
bukan Makhluq). Dan ketika pada pukulan yang keempat, beliau membaca surah 
At-Taubah ayat 51. "Katakanlah: Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan 
apa yang ditetapkan oleh Allah bagi kami ." Sehingga seluruh badan beliau 
mengalir darah merah.

*** 

Dari segi ejaan:
KLM ALLH, Lam dibaca panjang, namun antara Lam dengan Mim tidak ada Alif. Di 
mana rahasianya ? Mari kita terapkan sistem kontrol keterkaitan matematis angka 
19:

 Tabulasi surah-surah yang mempunya persekutuan Alif-Lam-Mim
 ====================================================
  No.  Nama              Jumlah huruf
 Surah  Surah     Mim  Lam  Alif  Alif,Lam,Mim
 ====================================================
   2  alBaqarah   2195  3204  4592   9991
   3  Ali 'Imraan   1251 1885  2578   5714
   7  alA'raaf     1165 1523  2572   5260
   13  alRa'd       260  479   625   1364
   29  al'Ankabuwt  347  554   784   1685
   30  alRuwm     318  396   545   1259
   31  Luqmaan    177  298   348    823
   32  alSajadah    158  154   268    580
        --------------------------------------------------
        Jumlah   5871 8493 12312   26676 = 1404 x 19

Kalau dalam ayat [2:75] KLM dipasang Alif menjadi KLAM, maka tabulasi di atas 
itu kelebihan satu Alif, sehingga jumlahnya Alif+Lam+Mim menjadi 26677, ini 
tidak habis dibagi 19.

WaLlahu a'lamu bisshawab.

*** Makassar, 5 September 201
   [H.Muh Nur Abdurrahman]
http://waii-hmna.blogspot.com/2010/09/939-laylat-al-qadr-al-quran-itu-qadim.html

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke