Bila hendak memulai membaca kitab suci Qadian itu, bagi orang-orang
Ahmadiyah ditanam pada lubuk hati mereka keimanan bahwa kitab suci Mirza
Ghulam Ahmad sama dengan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Tentu saja keimanan
yang demikian itu harus tertanam pula pada orang-orang yang bukan Ahmadiyah
apabila mereka bermaksud memasuki aliran Mirza Ghulam.

 

"Kita mengimani sebagaimana kita mengimani kitab yang diturunkan pada Nabi
Khaliqil Anam." demikian kata Mirza.1
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#1b#1b> 
 

Mirza Ghulam selanjutnya mengatakan bahwa wahyu-wahyu yang ia terima dari
tuhannya itu terkadang ia terima secara langsung, atau secara liwat
perantara, yakni liwat malaikat.
Ia berkata:


"Telah datang kepadaku Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dalam kitab Mirza
Ghulam Ahmad disebut: Ayl.2
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#2B#2B> 


Dimanakah wahyu-wahyu dari tuhannya itu diturunkan? Tentu saja jawabnya di
India, jelasnya di Qadian maupun di sekitarnya.

Mengenai tempat di mana wahyu itu diturunkan dan mengenai hakikat dari wahyu
itu sendiri, tuhan Mirza Ghulam Ahmad berkata padanya:


"Sesungguhnya dia (Kitab) itu diturunkan pada tempat yang dekat dengan
Qadian. Dengan Kebenaran dia diturunkan, serta dengan Kebenaran pula
turunnya."3
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#3b#3b> 
 

Maka inilah dia, Qur'an made in Qadian. Dimulai dengan ucapan:
"Bismillahir-Rahmanir-Rahiim.4
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#4b#4b> 


Ya Ahmad Barakallah fiika, Ma ramaita idza ramaita wa laakin Allaha rama;
Ar-Rahmaan; 'Allamal Qur'an; Litundzira Qauman maa undzira aabauhum wa
litastabiina sabilal mujrimin, Qul inni umirtu wa-ana awwalul mu'minin; Qul
ja'al haqqu wazahaqal batil innal baatilakana zahuuqa.5
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#5b#5b> 
 

Di halaman yang lain dari kitab suci Qadian itu, Mirza menerima wahyu;


"Fantazhiru Avaati hatta hiin; Sanuriihim ayaatina fil afaaq wafi anfusihim,
Hujjatun qaaimatun wa fathun mubiin, Innallah yafsilu bainakum innalaha hia
yahdi man huwa musrifun kadzdzaab, Wadha'na Anka wizrak alladzi anqadha
dhahraq; Waqatha'a dabiral qaumal ladzhiina la yu'minun, quli'malu ala
makamatikum inni 'amilun fasaufata'malun, Innallaha ma'alladzinat taqau
walladzina hum muhsinun, hal ataaka haditsuz zalzalah, idza Zulzilatil ardhu
zilzalaha, wa akhrajatil ardhu atsqalaha, waqaalal Insaanu malahaa,
yaumaiidzin tuhaddisu akhbaraha, bi anna Rabbaka auha laha, Ahasiban nasu
anyutraku, Wama ya'tiihim illa baghtatan."6
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#6b#6b> 
 

Di halaman lainnya lagi dari kitab suci Qadian, Mirza menerima wahyu
tuhannya:


"Afata'tunas sihra wa antum tubshirun, haihaata haihaata lima tu'adun, man
hadzal ladzii huwa mahinum jahilun au majnun, qul indi syahaadah minallah
fahal antum muslimun, qul indi syahadah minallah fahal antum mu'minun,
walaqad labistu fikum 'umraan min qalbihi afala ta'qilun, hadza min rahmati
rabbika yutimmu ni'mataho 'alaika, fabasysyir wamaa anta bini'mati rabbika
bimajnun, laka darajah fissaama' wafil ladziina hum yubshirun."7
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#7b#7b> 


Itulah di antaranya koleksi wahyu-wahyu Mirza Ghulam Ahmad sebagai kitab
suci yang sejajar dengan Al-Qur'anul karim. Pada kitab karangan Mirza Ghulam
lainnya yaitu khutbati-Ilhamiyah, terdapat rangkaian bahasa Arab yang
dilukiskan sebagai bahasa Arab yang tidak terlawankan ketinggiannya.
Bashiruddin Mahmud Ahmad puteranya, berkata:


"Keajaiban dari bahasa Arab Mirza Ghulam Ahmad menyamai keajaiban bahasa
Al-Qur'an. Itulah salah satu tanda kebenaran missi Al-Masihnya."8
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#8b#8b> 


Dan untuk Al-Qur'an sendiri, Mirza Ghulam Ahmad mempunyai pandangan yang
menghina. Ia berkata:


"Al-Qur'an itu Kitab Allah dan Kalimah-kalimah yang keluar dari mulutku."9
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#9b#9b> 
 

Dengan kata-katanya yang menarik itu, bahwa kitab suci karangannya harus
diimani sebagaimana mengimani Al-Qur'an, keajaiban bahasa arabnya sama
dengan keajaiban bahasa Al-Qur'an, dan Al-Qur'an sendiri merupakan
kalimah-kalimah yang keluar dari mulut Mirza, maka ucapan-ucapan yang
demikian itu tentunya dituntun dan diajarkan oleh Iblis. Tidak seorang nabi
paIsu yang muncul dalam seJarah Islam lebih berani bertingkah ucap
sebagaimana nabi India Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzaab.

Justru yang dikatakan wahyu-wahyu dari tuhannya itu lebih banyak merupakan
sanjungan pada dirinya bahkan sangat berlebih-lebihan cara memujinya. Pernah
Tuhan berkagt pada Mirza Ghulam Ahmad:


"Tidak aku utus engkau ya Mirza, kecuali menjadi rahmat bagi semesta
alam."10
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#10b#10b> 
 

Lebih tinggi dari itu, tuhan Mirza mengeluarkan emosinya dengan puja-puji
yang luar biasa pada Mirza Ghulam Ahmad.
Antara lain tuhannya berkata:


"Engkau wahai Mirza bagiku adalah seperti tauhidku dan ketunggalanku."11
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#11b#11b> 
"Engkau wahai Mirza bagiku adalah seperti anakku- anakku."12
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#12b#12b> 


Ahmadiyah dengan cepat mengomentari wahyu tuhan pada nabi India itu, dengan
mengatakan bahwa siapa dari orang -orang yang taat pada Tuhan maka mereka
adalah anak-anakTuhan, walaupun ini maksudnya bukan dalam arti anak-anak
Tuhan yang riil.13
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#13b#13b> Children of God yang dikomentarkan Ahmadiyah itu
kelihatannya sangat mirip dengan ajaran Kristen bahwa kaum Israili ataupun
mereka yang taat pada Tuhan adalah juga terkenal dengan panggilan:
putera-putera tuhan.

Pada kesempatan yang lain, tuhan Mirza lebih menyanjung Mirza Ghulam Ahmad
pada posisi yang top yang mungkin telah memadai kedudukannya dengan Yesus
Keristus. Tuhan Mirza berkata padanya:


"Engkau wahai Mirza bagiku adalah anakku."14
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#14b#14b> 


Bagaimana komentar Ahmadiyah; bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah anakTuhan?!
Untuk ini kaum Ahmadiyah berkata:


"Karena orang-orang masehi dengan bohong dan palsu menempatkan Al-Masih
sebagai anak Tuhan yang asli, sebab itu ghairahKu menghendaki supaya AKU
mencintai engkau sebagai halnya mencintai anak, sehingga nyatalah kepada
dunia bahwa murid dari Nabi Muhammad s.a.w. pun dapat sampai kepada maqam
Athfatullah."15
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#15b#15b> 


Dengan pangkat yang demikian muluknya Mirza Ghulam telah sampai pada derajat
yang tiada terjangkau lagi oleh Yesus Kristus kaum Nasrani. BahkanTuhan
berkata pada Mirza Ghulam Ahmad:


"Apabila engkau wahai Mirza menghendaki sesuatu apa saja, maka cukup engkau
katakan: jadilah, maka jadilah ia."16
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#16b#16b> 


Disinilah Mirza Ghulam Ahmad ternyata duduk dalam posisi derajat ketuhanan.
Bukan saja lampu Aladin menjadi miliknya, melainkan juga kata-kata "Kun fa
yakun" ada dalam kekuasaannya. Apakah ada yang lebih hebat dari itu semua?!

Sudah tentu orang yang mempunyai kekuasaan kun fa yakun akan mampu
melahirkan segala yang luar biasa termasuk bahasa Arab yang tidak
tertandingkan oleh siapapun juga. Mu'jizat bahasa Arab Mirza Ghulam Ahmad
sama dengan mu'jizat Al-Qur,an, sebagaimana dikatakan terdahulu. Yang perlu
untuk ditilik kehebatan bahasa Arabnya itu ialah bagaimana pada suatu waktu
tuhan Mirza mengirim wahyu kepadanya, dengan bahasa Arab yang membuat mata
terbelalak. Bukan terbelalak karena keindahan bahasanya melainkan terbelalak
karena ketololan kata-katanya. Inilah dia wahyu tuhan pada Mirza itu:


"Wahai Maryam tinggallah engkau bersama istrimu di sorga" (Ya Maryam Askun
Anta Wa Zaujukal jannata.)17
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#17b#17b> 

 

Catatan kaki:

 

 
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#1#1> 1 M.G.A., Istifta', hal. 77: (Wa Numinu kama numinu bi
Kitaabillah Khaliqul Anaam).
 

 
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#2#2> 2 M.G.A., Istifta', hal. 87: (Jaani Ayl).
 

 
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#3#3> 3 M.G.A., Istifta', hal. 82: (Inna Anzalnahu ghariiban
minal Qadiaan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal).
 

 
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#4#4> 4 M.G.A., Istifta', hal. 77.
5
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#5#5> M.G.A., Istifta', hal. 77.
6
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#6#6> M.G.A., Istifta', hal. 84.
7
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#7#7> M.G.A., Istifta', hal. 78.
8
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#8#8>  Bashiruddin Mahmud Ahmad. Invitation, hal. 97.
 

 
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#9#9> 9 Mirza Ghulam Ahmad, Istifta', hal. 81: (innal Qur"an
kitabullah wa kalimaatun kharajat min tuhi.)
 

 
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#10#10> 10 Mirza Ghulam Ahmad, Istifta', hal. 81 (wa ma
arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin).
 

 
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#11#11> 11 Mirza Ghularn Ahmad, Istifta', hal. 82-juga lih.
al-Wasiyat, hal. 36. (anta minni bimanzilati tauhidi wa tafridi).
 

12
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#12#12> M.G.A., Istifta, hal. 82, juga lih. M.G.A., Fountain
of Christianty, hal. 45: (anta minni bimanzilati aulaadi).
 

13
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#13#13> Analyst' Fact about Ahmadiyaa Movement, hal. 18.
14
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#14#14> M.G.A., Istifta', hal. 82.: (anta minni bimanzilati
waladi)
15
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#15#15> Mirza Mubarak Abmad, Masih mauud a.s., hal. 15.
 

16
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#16#16> M.G.A., Istifta', hal. 88: innama amraka idza aradta
syai'anan taqula lahu Kun Fa yakun.)
 

17
<mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\GEOIND~1.LAS\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.125\ahmadiyah
.chm::/0027.htm#17#17> M.G.A., Istifta', hal. 79

 

Sumber: ahmadiyah telanjang bulat di panggung sejarah[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke