https://bugzilla.wikimedia.org/show_bug.cgi?id=24808

--- Comment #2 from JeLuF <je...@gmx.de> 2010-08-17 05:47:30 UTC ---
The following pages could not be moved automatically and need to be moved
manually:

... 15424 (0,"विकिपीडिया:आधारभूत_परिचालन") -> (4,"आधारभूत_परिचालन")
[[विकिपीडिया:आधारभूत परिचालन]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 7826 ***
... *** old title आधारभूत_परिचालन
... *** new title आधारभूत_परिचालन--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया:आधारभूत परिचालन--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 15145 (0,"विकिपीडिया:खोज") -> (4,"खोज") [[विकिपीडिया:खोज]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 4543 ***
... *** old title खोज
... *** new title खोज--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया:खोज--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 13864 (0,"विकिपीडिया:चौतारी") -> (4,"चौतारी") [[विकिपीडिया:चौतारी]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 3596 ***
... *** old title चौतारी
... *** new title चौतारी--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया:चौतारी--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 13866 (0,"विकिपीडिया:चौतारी/पुरालेख_1") -> (4,"चौतारी/पुरालेख_1")
[[विकिपीडिया:चौतारी/पुरालेख 1]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 12391 ***
... *** old title चौतारी/पुरालेख_1
... *** new title चौतारी/पुरालेख_1--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया:चौतारी/पुरालेख 1--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 13869 (0,"विकिपीडिया:तटस्थ_दृष्टीकोण") -> (4,"तटस्थ_दृष्टीकोण")
[[विकिपीडिया:तटस्थ दृष्टीकोण]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 2367 ***
... *** old title तटस्थ_दृष्टीकोण
... *** new title तटस्थ_दृष्टीकोण--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया:तटस्थ दृष्टीकोण--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 15133 (0,"विकिपीडिया:नयाँ_योगदानकर्ताहरूलाई_सहायता") ->
(4,"नयाँ_योगदानकर्ताहरूलाई_सहायता") [[विकिपीडिया:नयाँ योगदानकर्ताहरूलाई
सहायता]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 15129 ***
... *** old title नयाँ_योगदानकर्ताहरूलाई_सहायता
... *** new title नयाँ_योगदानकर्ताहरूलाई_सहायता--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया:नयाँ योगदानकर्ताहरूलाई सहायता--DUP]]
***
... resolving on page... ok.
... 15136 (0,"विकिपीडिया:परिचय") -> (4,"परिचय") [[विकिपीडिया:परिचय]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 2823 ***
... *** old title परिचय
... *** new title परिचय--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया:परिचय--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 13870 (0,"विकिपीडिया:प्रबन्धकहरु") -> (4,"प्रबन्धकहरु")
[[विकिपीडिया:प्रबन्धकहरु]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 12755 ***
... *** old title प्रबन्धकहरु
... *** new title प्रबन्धकहरु--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया:प्रबन्धकहरु--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 13878 (0,"विकिपीडिया:प्रयोगस्थल") -> (4,"प्रयोगस्थल")
[[विकिपीडिया:प्रयोगस्थल]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 1097 ***
... *** old title प्रयोगस्थल
... *** new title प्रयोगस्थल--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया:प्रयोगस्थल--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 14305 (0,"विकिपीडिया:मद्दत_डेस्क") -> (4,"मद्दत_डेस्क") [[विकिपीडिया:मद्दत
डेस्क]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 8244 ***
... *** old title मद्दत_डेस्क
... *** new title मद्दत_डेस्क--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया:मद्दत डेस्क--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 13862 (0,"विकिपीडिया:राम्रा_लेख_आवस्यकताहरु") ->
(4,"राम्रा_लेख_आवस्यकताहरु") [[विकिपीडिया:राम्रा लेख आवस्यकताहरु]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 13375 ***
... *** old title राम्रा_लेख_आवस्यकताहरु
... *** new title राम्रा_लेख_आवस्यकताहरु--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया:राम्रा लेख आवस्यकताहरु--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 13861 (0,"विकिपीडिया:राम्रा_लेखहरुको_लागी_आवेदन") ->
(4,"राम्रा_लेखहरुको_लागी_आवेदन") [[विकिपीडिया:राम्रा लेखहरुको लागी आवेदन]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 12920 ***
... *** old title राम्रा_लेखहरुको_लागी_आवेदन
... *** new title राम्रा_लेखहरुको_लागी_आवेदन--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया:राम्रा लेखहरुको लागी आवेदन--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 14345 (0,"विकिपीडिया:रेफरन्स_डेस्क") -> (4,"रेफरन्स_डेस्क")
[[विकिपीडिया:रेफरन्स डेस्क]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 15144 ***
... *** old title रेफरन्स_डेस्क
... *** new title रेफरन्स_डेस्क--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया:रेफरन्स डेस्क--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 15143 (0,"विकिपीडिया:रेफरेन्स_डेस्क") -> (4,"रेफरेन्स_डेस्क")
[[विकिपीडिया:रेफरेन्स डेस्क]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 14346 ***
... *** old title रेफरेन्स_डेस्क
... *** new title रेफरेन्स_डेस्क--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया:रेफरेन्स डेस्क--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 13871 (0,"विकिपीडिया:लेख_अनुरोध") -> (4,"लेख_अनुरोध") [[विकिपीडिया:लेख
अनुरोध]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 2824 ***
... *** old title लेख_अनुरोध
... *** new title लेख_अनुरोध--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया:लेख अनुरोध--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 13872 (0,"विकिपीडिया:लेखाधिकार") -> (4,"लेखाधिकार")
[[विकिपीडिया:लेखाधिकार]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 1079 ***
... *** old title लेखाधिकार
... *** new title लेखाधिकार--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया:लेखाधिकार--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 15138 (0,"विकिपीडिया:विकिपीडिया_के_हैन_त") -> (4,"विकिपीडिया_के_हैन_त")
[[विकिपीडिया:विकिपीडिया के हैन त]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 15137 ***
... *** old title विकिपीडिया_के_हैन_त
... *** new title विकिपीडिया_के_हैन_त--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया:विकिपीडिया के हैन त--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 13874 (0,"विकिपीडिया:विकिपीडियाको_बारेमा") -> (4,"विकिपीडियाको_बारेमा")
[[विकिपीडिया:विकिपीडियाको बारेमा]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 3300 ***
... *** old title विकिपीडियाको_बारेमा
... *** new title विकिपीडियाको_बारेमा--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया:विकिपीडियाको बारेमा--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 12395 (0,"विकिपीडिया:सहायता") -> (4,"सहायता") [[विकिपीडिया:सहायता]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 10503 ***
... *** old title सहायता
... *** new title सहायता--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया:सहायता--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 14217 (0,"विकिपीडिया:सहायता_स्थल") -> (4,"सहायता_स्थल") [[विकिपीडिया:सहायता
स्थल]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 7921 ***
... *** old title सहायता_स्थल
... *** new title सहायता_स्थल--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया:सहायता स्थल--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 13875 (0,"विकिपीडिया:स्वागत/नव_आगन्तुक") -> (4,"स्वागत/नव_आगन्तुक")
[[विकिपीडिया:स्वागत/नव आगन्तुक]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 12396 ***
... *** old title स्वागत/नव_आगन्तुक
... *** new title स्वागत/नव_आगन्तुक--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया:स्वागत/नव आगन्तुक--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 14304 (0,"विकिपीडिया:स्वागतम्‌_नवागन्‍तुक") -> (4,"स्वागतम्‌_नवागन्‍तुक")
[[विकिपीडिया:स्वागतम्‌ नवागन्‍तुक]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 14306 ***
... *** old title स्वागतम्‌_नवागन्‍तुक
... *** new title स्वागतम्‌_नवागन्‍तुक--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया:स्वागतम्‌ नवागन्‍तुक--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 13859 (0,"विकिपीडिया:हालैका_घटनाहरु") -> (4,"हालैका_घटनाहरु")
[[विकिपीडिया:हालैका घटनाहरु]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 1081 ***
... *** old title हालैका_घटनाहरु
... *** new title हालैका_घटनाहरु--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया:हालैका घटनाहरु--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 13865 (1,"विकिपीडिया:चौतारी") -> (5,"चौतारी") [[विकिपीडिया talk:चौतारी]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 9301 ***
... *** old title चौतारी
... *** new title चौतारी--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया talk:चौतारी--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 13879 (1,"विकिपीडिया:प्रयोगस्थल") -> (5,"प्रयोगस्थल") [[विकिपीडिया
talk:प्रयोगस्थल]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 11037 ***
... *** old title प्रयोगस्थल
... *** new title प्रयोगस्थल--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया talk:प्रयोगस्थल--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 13873 (1,"विकिपीडिया:लेखाधिकार") -> (5,"लेखाधिकार") [[विकिपीडिया
talk:लेखाधिकार]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 8316 ***
... *** old title लेखाधिकार
... *** new title लेखाधिकार--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया talk:लेखाधिकार--DUP]] ***
... resolving on page... ok.
... 13860 (1,"विकिपीडिया:हालैका_घटनाहरु") -> (5,"हालैका_घटनाहरु") [[विकिपीडिया
talk:हालैका घटनाहरु]]
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 6562 ***
... *** old title हालैका_घटनाहरु
... *** new title हालैका_घटनाहरु--DUP
... *** using suffixed form [[विकिपीडिया talk:हालैका घटनाहरु--DUP]] ***
... resolving on page... ok.

-- 
Configure bugmail: https://bugzilla.wikimedia.org/userprefs.cgi?tab=email
------- You are receiving this mail because: -------
You are the assignee for the bug.
You are on the CC list for the bug.
_______________________________________________
Wikibugs-l mailing list
Wikibugs-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikibugs-l

Reply via email to