1. ปัจจุบัน "Wikimedians in Thailand User Group" หรือ
"กลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทย"
ได้รับการรับรองจากมูลนิธิวิกิมีเดียแล้ว โดยเป็นผลตั้งแต่ 14 มิถุนายน
พ.ศ. 2557 และมีอายุเริ่มต้น 1 ปี และต่ออายุใหม่โดยอัตโนมัติ

จึงขอแจ้งมาให้ทราบไว้ครับ

2. กิจกรรมในอนาคต ในระยะสั้น คือ WLM-TH 2014
ซึ่งหลายท่านคงทราบกันดีแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างขอทุนดำเนินงานจากมูลนิธิวิกิมีเดีย และรวบรวมอาสาสมัคร

ส่วนนี้ขอความร่วมมือเป็นอาสาสมัคร/ประชาสัมพันธ์โครงการด้วยครับ

3. กิจกรรมในระยะยาว เราต้องการให้อาสาสมัครจาก WMTH
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ในระดับนานาชาติเพื่อได้นำแนวคิดมาจัดกิจกรรมในประเทศไทยดังนี้

- Wikimedia Conference เป็นการประชุม Chapters และองค์กรที่คล้ายกัน
กลุ่มเป้าหมายคืออาสาสมัครที่เป็นแกนนำองค์กรในแต่ละประเทศ จัดที่เยอรมนี
ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี
ต้องสมัครขอทุนเดินทางประมาณเดือนมกราคมของทุกปี
คาดว่าจะได้โควต้าส่งไปได้เลย 1-2 คน

- Hackathon มีหลายกิจกรรม หลายรูปแบบ
กลุ่มเป้าหมายคือโปรแกรมเมอร์และผู้ใช้งานที่มีความรู้ทางเทคนิค
งานที่สำคัญจัดในยุโรปประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี
ต้องสมัครขอทุนเดินทางราวเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างช้า

- Wikimania เป็นการประชุมทั่วไปของอาสาสมัครและผู้สนใจ
เป็นการประชุมที่ใหญ่ที่สุด จัดในเดือนสิงหาคม
โดยเปลี่ยนประเทศเจ้าภาพไปทุกภูมิภาคของโลก
ต้องสมัครขอทุนเดินทางราวเดือนมกราคมของทุกปี

ข้อควรทราบ
1. ลักษณะของทุนให้เฉพาะตั๋วเครื่องบินและที่พัก
อาหารมีให้บางมื้อเลี้ยงในที่ประชุมเลย
ผู้เดินทางอาจต้องรับผิดชอบค่าเดินทางที่ไม่ใช่เครื่องบิน วีซ่า
รวมถึงอาหารและประกันการเดินทางเอง
2. บางครั้งจะมีแบนเนอร์หรืออีเมลแจ้งเตือนให้สมัครทุน
แต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเสมอไป
โปรตติดตามข่าวสารด้วยตนเองหรืออีเมลไปสอบถามผู้จัดเลยหากไม่เห็นความคืบหน้าในการเปิดรับสมัครในกำหนดดังกล่าว
3. แม้ว่าจะเปิดให้สมัครรับทุนล่วงหน้าก่อนเดินทางเป็นเวลานาน
และมีกำหนดเวลาประกาศผลที่แน่นอน
แต่ในทางปฏิบัติอาจประกาศผลล่าช้ากว่าจริงถึง 1
เดือนและมีเวลาค่อนข้างจำกัดในการขอวีซ่า
จึงต้องติดตามเรื่องอย่างใกล้ชิด

อยากแจ้งให้ผู้สนใจศึกษาข้อมูลไว้ล่วงหน้าและเตรียมพร้อมสมัครเข้าร่วมด้วยครับ
_______________________________________________
Wikimedia-TH mailing list
Wikimedia-TH@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-th

Reply via email to