โปรดดูที่
https://th.wikipedia.org/wiki/วิกิพีเดีย:กลยุทธ์วิกิมีเดีย_ค.ศ._2017
_______________________________________________
Wikimedia-TH mailing list
Wikimedia-TH@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-th

Reply via email to