FYI:
http://blog.allmend.ch/2007/05/16/jungparteien-starten-petition-fuer-konsumentenfreundliches-urheberrecht/

_______________________________________________
www.wikimedia.ch Wikimedia CH website
Wikimediach-l mailing list
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediach-l

Antwort per Email an