*2009 മാര്‍ച്ച് *മാസം അവസാനിച്ചപ്പോള്‍, മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകള്‍ താഴെ പറയുന്ന വിധം ആണ്. മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ഉപയോക്താവായ
ജേക്കബ് തയ്യാറാക്കിയ വിക്കിപീഡിയയുടെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളുടെ പട്ടികയില്‍
നിന്നും, അല്ലാതെയും ശെഖരിച്ച വിവരങ്ങളാണു് ഇതില്‍.
മലയാളം വിക്കിപീഡിയ 10,000 ലേഖനങ്ങള്‍ എന്ന നാഴികക്കല്ലിനോടു് അടുത്തു്
കൊണ്ടിരിക്കുകയാണു്. നിലവിലുള്ള വളര്‍ച്ച് വച്ചു് ജൂണ്‍ പകുതിയോടെ ആ കടമ്പ
കടക്കും എന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

  - 2009 മാര്‍ച്ച് മാസം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയില്‍ 332 ലേഖനങ്ങള്‍ പുതുതായി
  കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടു. 2009 മാര്‍ച്ച് 31-നു മലയാളം വിക്കിപീഡിയയില്‍ 9240
  ലേഖനങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.
  - പേജ് ഡെപ്ത് 140ല്‍ നിന്നു 145 ആയി ഉയര്‍‌ന്നു. പേജ് ഡെപ്‌‌ത്തില്‍
  നമ്മള്‍ ലോക വിക്കിപീഡിയകളില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തുന്നു. ഇംഗ്ലീഷും
  (415) ഹീബ്രുവും (178) ആണ് ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങളില്‍.
  - ഇതു വരെയുള്ള എഡിറ്റുകളുടെ എണ്ണം: 3,30,000. 2009 മാര്‍ച്ച് മാസം മലയാളം
  വിക്കിപീഡിയയില്‍ 11,500 എഡിറ്റുകള്‍ ആണ് നടന്നത്.
  - ഇതു വരെ വിക്കിയില്‍ അം‌ഗത്വമെടുത്ത ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം: 9659. 2009
  ജനുവരി മാസത്തില്‍ ഏതാണ്ട് 400ഓളം പേരാണു പുതുതായി അംഗത്വമെടുത്തത്. 13,000
  രജിസ്റ്റേര്‍‌ഡ് ഉപയൊക്താക്കളുമായി ഹിന്ദി വിക്കിപീഡിയ ആണു് ഇന്ത്യന്‍
  ഭാഷകളിലുള്ള വിക്കിപീഡിയകളില്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ കാര്യത്തില്‍ ഒന്നാം
  സ്ഥാനത്തു്. ഹിന്ദി കഴിഞ്ഞാല്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രജിസ്റ്റേര്‍‌ഡ്
  ഉപയൊക്താക്കള്‍ മലയാളത്തിലാണു്. നമ്മുടെ തൊട്ടുപിറകേ 9300 ഉപയോക്താക്കളുമായി
  തെലുഗ് വിക്കിപീഡിയ ഉണ്ട്.
  - ഇതുവരെ വിക്കിയില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം:5786. 2009
  മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ 100 ഓളം ചിത്രങ്ങളാണു് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയില്‍
  ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടത്.


ജേക്കബ് തയ്യാറാക്കിയ ഫോര്‍ക്കാസ്റ്റ് താഴെ.*2009 മാര്‍ച്ചില്‍
പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ട താളുകളും യഥാര്‍ത്ഥ്യവും:* കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തെ
വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടര്‍ന്നിരുന്നെങ്കില്‍ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ
വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടര്‍ന്നിരുന്നെങ്കില്‍ കഴിഞ്ഞ 9 മാസത്തെ
വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടര്‍ന്നിരുന്നെങ്കില്‍ കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ
വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടര്‍ന്നിരുന്നെങ്കില്‍ കഴിഞ്ഞ 18 മാസത്തെ
വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടര്‍ന്നിരുന്നെങ്കില്‍ യഥാര്‍ത്ഥം 9309 9311 9377 9417
9367 *9240*

*നവീകരിച്ച forecast*
  കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തെ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടര്‍ന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ
വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടര്‍ന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ 9 മാസത്തെ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക്
പിന്തുടര്‍ന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടര്‍ന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ
18 മാസത്തെ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടര്‍ന്നാല്‍ ഏപ്രില്‍ 2009 9427 9531 9585
9657 9615 മേയ് 2009 9630 9783 9827 9927 9892 ജൂണ്‍ 2009 9822 *10015* *
10072* *10182* *10169* ജൂലൈ 2009 *10022* 10244 10334 10449 10451 ഓഗസ്റ്റ്
2009 10216 10506 10596 10710 10746 സെപ്റ്റംബര്‍ 2009 10414 10757 10846
10976 11037 ഒക്ടോബര്‍ 2009 10610 10992 11099 11257 11318 നവംബര്‍ 2009
10807 11236 11372 11538 11588 ഡിസംബര്‍ 2009 11003 11485 11633 11810
11851 ജനുവരി
2010 11200 11732 11879 12085 12124 ഫെബ്രുവരി 2010 11397 11974 12140 12372
12393 മാര്‍ച്ച് 2010 11593 12218 12400 12644 12669
*ക്ഷമാപണം:* ജോലിസ്ഥലം പൂണെയില്‍ നിന്നു് ബാംഗ്ളൂരിലേക്കു് മാറുന്നതിന്റെ
തിരക്കില്‍ പെട്ടു പോയതിനാല്‍, ഫെബ്രുവരി മാസം തൊട്ടു് ഇതുവരേയും മലയാളം
വിക്കികളില്‍ സജീവമാകാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. അതു കൊണ്ടു് തന്നെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. എല്ലാവരും
ക്ഷമിക്കുമല്ലോ. തുടര്‍ന്നു് വിക്കികളില്‍ സജീവമാകാം എന്നു് കരുതുന്നു.
ഷിജു അലക്സ്
_______________________________________________
Wikimediaindia-l mailing list
Wikimediaindia-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediaindia-l

Reply via email to