મિત્રો,

    

વિકિસ્રોત પર સહકાર્ય પરિયોજના - "શિવાજીની સૂરતની લૂટ" ની ભૂલશુદ્ધિનું કાર્ય 
પૂર્ણતાને આરે છે. આ સાથે પરિયોજના ક્રમાંક ૭૩ હેઠળ ઇચ્છારામ દેસાઈ રચિત નવલકથા 
'ગંગા - એક ગુર્જર વાર્તા'ને સ્રોત પર ચડાવવાનું કાર્ય હાથમાં લઈએ છીએ.

    

ગુજરાતી ભાષાની આ સુંદર કૃતિને સ્રોત પર ચઢાવવાના કાર્યમાં જોડાવા માટે આપ નીચેની 
કડી પર જઈ વધુ માહિતી મેળવી શકશો. https://gu.wikisource.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%82%E0%AA%9A%E0%AA%BF_%E0%AA%9A%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%9A%E0%AA%BE:Ganga_Ek_Gurjar_Varta.pdf    

આભાર 

    

સુશાંત સાવલા
_______________________________________________
Wikipedia-gu mailing list
Wikipedia-gu@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipedia-gu

Reply via email to