libwww-curl-perl (4.17-2build1) xenial; urgency=medium

  * Rebuild for Perl 5.22.1.

Date: Thu, 17 Dec 2015 16:25:17 +0000
Changed-By: Colin Watson <cjwat...@ubuntu.com>
Maintainer: Debian Perl Group <pkg-perl-maintain...@lists.alioth.debian.org>
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libwww-curl-perl/4.17-2build1
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Format: 1.8
Date: Thu, 17 Dec 2015 16:25:17 +0000
Source: libwww-curl-perl
Binary: libwww-curl-perl
Architecture: source
Version: 4.17-2build1
Distribution: xenial
Urgency: medium
Maintainer: Debian Perl Group <pkg-perl-maintain...@lists.alioth.debian.org>
Changed-By: Colin Watson <cjwat...@ubuntu.com>
Description:
 libwww-curl-perl - Perl bindings to libcurl
Changes:
 libwww-curl-perl (4.17-2build1) xenial; urgency=medium
 .
   * Rebuild for Perl 5.22.1.
Checksums-Sha1:
 f8feee4de9da2b2314ee041904ffacfc9d321a26 2493 libwww-curl-perl_4.17-2build1.dsc
 65c29819ec4788d8144257dbd912bcecf99b5450 12396 
libwww-curl-perl_4.17-2build1.debian.tar.xz
Checksums-Sha256:
 7dd753fd5464ef95b094a14e534d8ce682fbf6cc5e2a8ee51571a467e65c2e47 2493 
libwww-curl-perl_4.17-2build1.dsc
 d58f442584e2f0efd22390805c74412e856572a981ec1b7c4a73c7de74c9346e 12396 
libwww-curl-perl_4.17-2build1.debian.tar.xz
Files:
 3a453209b395ad6644c71066f9c79226 2493 perl optional 
libwww-curl-perl_4.17-2build1.dsc
 5b28c8e91aa948bf753c88031b9f3a68 12396 perl optional 
libwww-curl-perl_4.17-2build1.debian.tar.xz

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1
Comment: Colin Watson <cjwat...@debian.org> -- Debian developer

iQIVAwUBVnLh7zk1h9l9hlALAQguvxAAidmrdNJHnszJl5HDHdMD8hODnKpTubQ6
A5VL06vEPrYIHhm5qmXRiszQBxef6aVcE8d8F+Z7vZk+kSqFRmXuFpy4MO0NdwgF
4jWXpPDkpBro2wsxtLPh16qYYylj+ERznMXgrFRWCtVlSgYbfa27j8RJBzPZ3NQz
J7Oo5WEGbdqrsO0QwDuLbpvqKYzYGhRq0ag6qGvaNdTVcWzvt5WEY96jgSFT93mY
F1xsgSo+I5W9UlZdV8GnwokLsbQkZicvfyCAQI6pyb/Zq9smbc7ZnlkDuevii56h
rrvb/ZZCis8wo3slWphgrm/g+ETl4sltFh8kcYcdyN0iadhCBo7E1HBoEtACcTn3
THn4Npz68sb2MoqeOf64Bq/wvnyq0hhzlYy7f/3tc/8/PjU0VLXpWCcW94J2PL2e
OFbUSVjn/oodn7lslC8JV+actMM2TBooWxxV95MLHALOc55CtnQ5v/MRi3qaXbVd
DCNV624bya1SiE/dVrfilxByJLppjlaVcmjghLapVsODfTmR4VefG/ATENkk4/+l
LiRnOJysln3VQSMF2pYbx/wPVVo4qI9SF42rm8N4leYmv6hZMhUgRnxHAdFqEo/1
2mhwne9+Zd9xcVSLfIU5d8vZkNP4WOwcHsbSI2LCvNpIMX6FIXMvovC1McqGTlBx
EQYNja//tSE=
=P7Un
-----END PGP SIGNATURE-----
-- 
Xenial-changes mailing list
Xenial-changes@lists.ubuntu.com
Modify settings or unsubscribe at: 
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/xenial-changes

Reply via email to